Ons werk

Probabilistiek

Probabilistiek is een methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden. Voor TNO is dit een kernexpertise, die ze gebruikt voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Zo zetten we probabilistiek bijvoorbeeld in bij de gevolgen van calamiteiten, veiligheid van medicijnen en risico's van industriële activiteiten. Ook in de gebouwde omgeving zet TNO deze expertise in.

Binnen de gebouwde omgeving past TNO geavanceerde probabilistiek toe op:

  • Constructieve veiligheid. De veiligheid van constructies met betrekking tot de kans op falen (instorten).
  • Interne veiligheid. De veiligheid van personen in tunnels of andere infrastructurele werken waar gebruik van wordt gemaakt.
  • Externe veiligheid. De veiligheid van omwonenden bij fabrieken of de veiligheid van personen langs (spoor)wegen waar gevaarlijke stoffen worden vervoerd.
  • Waterveiligheid. Een bijzondere vorm van externe veiligheid waarbij de bevolking in het laaggelegen Nederland beschermd moet worden tegen overstromingen.

Werken met modellen

Voor het berekenen van de vaak kleine kansen van falen, zoals instorten en overstromen, is meestal weinig casuïstiek beschikbaar. Met (schaal)proeven in een gecontroleerde omgeving (laboratorium) kan worden aangetoond of de veiligheid voldoende is. Deze proeven vormen de basis voor fysische modellen, die vervolgens de werkelijkheid nabootsten. Zo kan de veiligheid rekenkundig worden vastgesteld. Om veel rekentijd voor de statistische analyses te voorkomen, kunnen probabilistische technieken worden ingezet. Samen met kennis van de situatie kunnen die worden gebruikt om de kans op falen en de gevolgen daarvan nauwkeurig vast te stellen en aan te tonen. Voor de veiligheidsbepaling in complexe projecten en situaties zijn geen standaard rekenmodellen beschikbaar. De experts van TNO kunnen maatwerkberekeningen maken op basis van de gegeven situatie. Ze maken modellen op maat en brengen de onzekerheden en het effect daarvan op de veiligheid in kaart.

Risico-gebaseerd beheer en onderhoud

Steeds vaker is het beheren en onderhouden van constructies gebaseerd op risicoafweging en prioritering. Het toenemende aantal constructies vraagt immers om keuzes bij reparaties en vervangingen die noodzakelijk of wenselijk zijn (Probabilistisch Beheer en Onderhoud - ProBO). De frequentie van inspecteren kan worden geoptimaliseerd door de resultaten van verschillende inspecties met elkaar te vergelijken. Risicovolle, oudere constructies moeten wellicht vaker worden geïnspecteerd, terwijl nieuwe constructies voorlopig niet of sporadisch om inspectie vragen. Tegelijkertijd kunnen oude constructies die nog nooit gebreken hebben vertoond, wellicht zonder al te veel moeite nog een paar jaar door.

Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande... Lees verder
Ons werk

Sluizen, stuwen en waterveiligheid

Waterveiligheid is van levensbelang voor Nederland. Zeker als we kijken naar de klimaatontwikkelingen die zorgen voor bijvoorbeeld een stijging van de zeespiegel en hogere waterafvoeren door de grote... Lees verder
Ons werk

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij een explosie of brand in een gesloten systeem kan vuur overslaan naar andere voertuigen en aanwezigen kunnen lastig wegkomen van de gevaarlijke... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.