Ons werk

Waterveiligheid

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn kennis over waterveiligheid. TNO speelde hierin altijd een belangrijke rol. Zowel bij de filosofie van de risicobenadering als in de uitwerking van methodieken hiervoor. Specialisten van TNO werken vanuit deze ruime ervaring en kennis samen met andere instellingen aan het verder ontwikkelen van de risicobenadering voor behoud van 'droge voeten'.

Sinds de watersnoodramp van 1953 nam de ontwikkeling van de risicobenadering een vlucht. Waar eerst werd gekeken naar een overschrijdingskans voor waterstanden is inmiddels de ontwikkeling naar overstromingsrisico's in volle gang. De eerstvolgende tussenstap zal gebaseerd zijn op overstromingskansen. TNO heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen met specifieke kennis over kansberekening en het zogenaamde probabilistisch ontwerpen. Het berekenen van de overstromingskans van een stuk dijk, dam of sluis is een lastige opgave. Het combineren van deze kansen tot de kans dat ergens in een dijkring een overstroming plaatsvindt, vergt het uiterste van zowel de beschrijving van de modellen als de rekentijd van computers. Daarom zijn afgeleide modellen opgesteld. Deze zijn eenvoudiger te gebruiken, maar geven wel voldoende zekerheid dat de waterveiligheid aan de eisen voldoet. Voor vraagstukken op dit gebied kunt u bij TNO terecht.

Samenwerking Deltares – TNO

Deltares en TNO werken samen om de kennis van beide kennisinstellingen optimaal in te zetten voor waterveiligheid. Deltares concentreert zich op bodem en water, TNO op de constructies. Ook de ontwikkeling van risicoanalysemethodieken en asset management wordt gezamenlijk opgepakt. Zo werkt TNO bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van het Wettelijk Toets Instrumentarium, dat door Deltares en Rijkswaterstaat wordt ontwikkeld. Ook startte een gezamenlijke kennisinvestering om het inzicht in de interactie tussen grond en constructie te verbeteren. Dit leidt tot verbeterde rekenmethodieken.

Waterbouwkundige constructies

TNO draagt bij aan modellen en richtlijnen voor het berekenen van waterbouwkundige constructies in de waterkeringen, zoals sluizen, dammen, kades en stuwen. Deze vaak complexe constructies kunnen behoorlijk bijdragen aan de overstromingskans van de dijkring. Specifieke kennis van constructies en materialen helpt bij het scherper beoordelen of een constructie aan de veiligheidseisen voldoet. Vooral bij twijfelgevallen, als niet aan de gebruikelijke afgeleide richtlijnen wordt voldaan, kunnen meer gedetailleerde en complexe rekenmodellen en eventueel metingen zorgen dat de constructies wel, of tegen minimale kosten toch, voldoen aan de maatschappelijk geaccepteerde veiligheidsnormen. Dit draagt bij aan de levensduurverlenging van natte kunstwerken. Overigens nemen we daarin ook steeds de maatschappelijke uitdagingen, zoals ruimtegebrek, mee. Zo werkten we mee aan een verkenning van de mogelijkheid tot het toepassen van multifunctionele waterkeringen.

Ons werk

Sluizen, stuwen en waterveiligheid

Waterveiligheid is van levensbelang voor Nederland. Zeker als we kijken naar de klimaatontwikkelingen die zorgen voor bijvoorbeeld een stijging van de zeespiegel en hogere waterafvoeren door de grote... Lees verder
Ons werk

Kunstwerken in de natte infrastructuur

TNO, Deltares en Marin zijn in 2014 begonnen met kennisontwikkeling op het gebied van kunstwerken in de natte infrastructuur. Sinds 2016 is ook RWS actief betrokken hetgeen resulteert in gezamenlijke... Lees verder

Contact

Ir. Jos Wessels MBA

  • infrastructuur
  • wegen
  • spoor
  • waterbouw
  • asset management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.