Ons werk

LNG als brandstof voor schepen

LNG wordt beschouwd als een zeer geschikte brandstof voor zwaar transport over lange afstanden. Het gebruik van LNG als scheepsbrandstof sluit goed aan op het streven naar meer duurzaamheid in het havenverkeer, de binnenvaart en de kustvaart, alsmede de veervaart en visserij. Het gebruik van LNG als transportbrandstof is een relatief nieuw verschijnsel in Nederland, en er is dan ook vrijwel geen infrastructuur voor de levering van LNG in kleinere hoeveelheden voor gebruik als transportbrandstof.

TNO levert een bijdrage aan het opstarten van de toeleveringsketen voor kleinschalige LNG-levering door middel van technologieoverdracht en onderzoek naar de milieutechnische en economische gevolgen en de veiligheid. Als onafhankelijke partij werkt TNO samen met het bedrijfsleven aan het verwijderen van de obstakels die de vorming van de toeleveringsketen momenteel in de weg staan, zoals het gebrek aan wetgeving, onduidelijkheid over vergunningsvoorwaarden en het ontbreken van een kennisbasis met betrekking tot LNG-technologie en veiligheid. Er zijn inmiddels diverse samenwerkingsinitiatieven opgestart. Hoewel LNG als transportbrandstof zowel bij leveranciers als bij afnemers 'in the picture' is, moet de grote doorbraak nog komen. Een van de voornaamste belemmeringen voor de logistieke keten is de vraag wie de eerste benodigde maatregelen zal treffen.

Juridische en veiligheidsbeoordeling

LNG gaat pas een serieuze optie worden wanneer er een aantal juridische belemmeringen zijn weggenomen. Met dat doel voor ogen ondersteunt de overheid een aantal initiatieven gericht op het gebruik van LNG als transportbrandstof. De ondersteuning van een aantal projecten verloopt goed, maar hierbij komen geen juridische kwesties aan de orde. Het wegnemen van de juridische belemmeringen is echter een voorwaarde voor de rechtvaardiging van investeringen in een infrastructuur voor de levering van LNG. In februari 2011 heeft TNO in samenwerking met het bedrijfsleven genaamd het project LESAS opgezet, met als doel de ontwikkeling van een roadmap voor een optimale kleinschalige LNG-toeleveringsketen voor de regio Rotterdam, met oog voor zowel de veiligheid als commerciële, technische en juridische aspecten, op basis van de langetermijnvisie van de stakeholders. Parallel daaraan worden de eventuele juridische belemmeringen voor LNG die samenhangen met internationale richtsnoeren, wetgeving en technologie in kaart gebracht.

Er zullen aanbevelingen worden gedaan voor het wegnemen van die belemmeringen. De projectpartners DNV, NEN en TNO (hoofdpartner) faciliteren het proces en voeren de daadwerkelijke beoordeling uit, deels op basis van input van de betrokken stakeholders.

Milieu-aspecten en economische aspecten

Er is onderzoek gedaan naar de milieuaspecten, en in mindere mate de economische aspecten, van het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas of Liquefied Natural Gas) als brandstof voor verschillende scheepstypen. Dit onderzoek werd gesteund door het Maritiem Innovatieprogramma (MIP) en twaalf stakeholders uit het bedrijfsleven. Voor het onderzoek zijn casestudy's gemaakt van drie verschillende scheepstypen (containerfeeder, havensleepboot en binnenvaartschip) met Rotterdam als thuishaven. Tot de onderzochte milieuaspecten behoren de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en luchtverontreiniging. Voor de vergelijking van BKG-uitstoot is gekeken naar drie LNG-ketens en drie dieselketens (HFO, MDO/MGO en EN590).

Ga voor het volledige (Engelse) rapport naar de download pagina

Environmental and Economic aspects of using LNG as a fuel for shipping in The Netherlands

Rapport

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.