TNO ontwikkelde Bouwmaterialen in Beeld (BOB) om advies te kunnen geven over circulaire bouwmaterialen in Nederland. BOB is een database die inzichtelijk maakt welke materialen er in de gebouwde omgeving van Nederland zitten, zodat deze bijvoorbeeld opnieuw gebruikt kunnen voor circulaire bouwprojecten.

Meer weten over het BOB model?

Neem dan contact op met Mark van Ommen

Contact

Meer circulair bouwen

We staan voor de maatschappelijke uitdaging om de belasting van de bouw op onze aarde drastisch te verminderen. Naast vermindering van materiaalgebruik, verlenging van levensduur en biobased oplossingen, vraagt dit om circulair bouwen met meer hergebruik van materialen en grondstoffen. We weten echter niet precies welke materialen waar zitten en of ze geschikt zijn voor hergebruik.

Grof materiaalpaspoort

Het BOB-model is gebaseerd op openbare databases en door TNO ontwikkelde gebouwprofielen: een grof materiaalpaspoort van de gebouwde omgeving van Nederland, met de theoretische vraag en het aanbod van bouwmaterialen. Met name voor overheden maakt BOB de mogelijkheden voor hergebruik inzichtelijk, door feiten toe te voegen zoals kwaliteit, restwaarde, milieu-impact en logistieke implicaties. Door data uit te wisselen met partners versnelt TNO de ontwikkeling van exacte materiaalpaspoorten en ontstaat het inzicht dat nodig is voor daadwerkelijk slim hergebruik.

TNO ontwikkelt in samenwerking met Madaster, een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw laten maken. Hiermee creëert TNO een praktisch platform voor registratie en analyse om de circulaire bouwsector te bevorderen.

Scenario’s vergeleken

In een recente samenwerking gaf de gemeente Assen aan behoefte te hebben aan een concrete invulling van haar ambitie om circulair te bouwen. TNO vergeleek drie scenario’s: flexibele nul-op-de-meternieuwbouw, hergebruik uit voormalig industriegebied en herbestemming van de binnenstad. De indicatoren in het BOB-model zijn klimaatverandering (CO2-uitstoot), milieukostenindicatorwaarde (MKI), inclusieve werkgelegenheid, materiaalkosten, kennisontwikkeling in de regio en waarde van woningen. De uitkomst is een bruikbaar overzicht van plussen en minnen per scenario en indicator.

Metropoolregio Amsterdam

In de Metropoolregio Amsterdam deed TNO samen met het Economisch Instituut voor de Bouw een quickscan naar het effect van circulair bouwen op logistieke stromen en ruimtegebruik. Daar worden de komende twintig jaar 250.000 woningen en een groot aantal utiliteitsgebouwen gebouwd, inclusief aanleg, reconstructie en vervanging van infrastructuur. De quickscan toonde aan dat maximaal een kwart van die grote hoeveelheid nieuwbouwwoningen door toepassing van gebruikte materialen circulair kan worden gebouwd.

Kennis

Circulaire bouw biedt kansen voor minder materiaal gebruik

Hoe vervangen we binnen een paar jaar 10 tot 20% van de toegepaste bouwmaterialen door gerecyclede materialen? En hoe bereiken we tegelijk 30% CO2-reductie door de vraag naar nieuwe materialen met 80%... Lees verder
Ons werk

Rekenmodel brengt restwaarde van bouwproducten in beeld

Een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten zoals de binnen- en buitengevels van woningen en kantoren. Hiervoor hebben TNO en C2C expolab gezamenlijk de Residual Value... Lees verder
Contact

Ing. Mark van Ommen MBA