Ons werk

Incident- en ongevalonderzoek

Schade aan mens, milieu en infrastructuur als gevolg van een ongeval kan omvangrijk zijn. TNO wordt als competente en onafhankelijke partij ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken van incidenten en ongevallen. Veelal op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, inspectiediensten of bedrijven.

Het onderzoek resulteert in hypothesen van mogelijke oorzaken, die tijdens de uitvoering diepgaand getoetst worden. De ervaring heeft geleerd dat een aantal schijnbaar onafhankelijke basisoorzaken tot het uiteindelijke gevolg leiden. De oorzaken welke technisch, organisatorisch of menselijk van aard kunnen zijn, kunnen veelal worden herleid tot gebreken in het veiligheids-beheer c.q. veiligheidsbeheerssysteem.
Na vaststelling van de oorzaken volgt een gestructureerde uitwerking van welke beschermlagen hebben gefaald en welke aanpassingen nodig zijn in systeem, procedures dan wel organisatie. Het onderzoek wordt met een team van deskundigen uitgevoerd. De omvang en de benodigde expertise wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. TNO kan putten uit een verscheidenheid van expertisevelden, waardoor de benodigde expertise zelf geleverd kan worden. Het onderzoek zelf gebeurt aan de hand van onderzoek ter plaatse, interviews, beoordelingen en analyses van monsters en brokstukken.

Waarom onderzoek bij TNO?

TNO is bij uitstek geschikt voor activiteiten gerelateerd aan ongevalonderzoek. Het onderzoek is veelal technisch inhoudelijk, organisatie gerelateerd, multidisciplinair en betrokken partijen met verschillende belangen waarbij onafhankelijkheid en zorgvuldigheid van groot belang zijn. Waarom TNO?

  • Onafhankelijkheid;
  • Deskundigheid;
  • Ervaring;
  • Multidisciplinair;
  • 'One stop shopping'.

Contact

Drs. Mark Spruijt

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.