Ons werk

Ondergrond en ordening

Bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken wordt steeds meer naar de ondergrond gekeken: hoe kan de ondergrond bijdragen aan het realiseren van ruimtelijke ambities? Daarmee wordt de ondergrond één van de aspecten die een prominente rol krijgen bij het maken van een integrale afweging bij ruimtelijke ontwikkelingen.

TNO deelt haar kennis en adviseert publieke en private partijen, van het ontwikkelen van beleid tot aan de realisatie van projecten. In een sterk veranderend speelveld krijgen bodem en ondergrond een nieuwe rol in ruimtelijke ontwikkeling. De focus verschuift van 'beheren en saneren' naar 'benutten en ontwikkelen', waarmee nieuwe rollen voor betrokken partijen ontstaan en ook afwegingsprocessen anders verlopen. De overheid speelt een steeds minder dominante rol en initiatieven ontstaan steeds vaker vanuit netwerken, waarin andere partijen initiatiefnemer worden van een project met de ondergrond.

Maatschappelijke business case

Initiatiefnemers, managers van projecten en overheden, waaronder ook waterschappen, zoeken daarin naar een combinatie van de meest duurzame en rendabele oplossingen en bovendien naar een zo groot mogelijk draagvlak en het meest efficiënte gebruik van de schaarse ruimte. Daarom adviseren we onze klanten om het gebied waarin het project moet worden gerealiseerd centraal te zetten, alsmede de partijen die in dit gebied wonen, werken, ondernemen, etc. De kunst is om een maatschappelijke business case te ontwikkelen die waarde toevoegt aan meerdere partijen rondom het project en niet alleen aan de initiatiefnemers of direct betrokkenen. Op al deze gebieden kan TNO hen met gericht advies ondersteunen.

Duurzame oplossingen

Onze kennis en aanpak bestrijken een breed terrein. Van het verbinden van mensen en netwerken, het in beeld brengen van de effecten van een ondergronds project op de omgeving, het koppelen van projectontwikkeling aan ruimtelijke planprocessen, tot het verbinden van kennisdomeinen en disciplines. Samen met onze partners organiseren we netwerkbijeenkomsten waarin kruisbestuiving tussen mensen en domeinen centraal staat, adviseren we bij beleidsvorming en beleidsontwikkeling, begeleiden we praktijkverandering in concrete projecten, ontwikkelen we methoden en instrumenten en ontwerpen we processen voor ruimtelijke ontwikkeling met boven- en ondergrond. De inbreng van onze kennis en adviezen zijn steeds gebaseerd op een combinatie van gerichte expertise en praktijkervaring. We helpen klanten bij het vinden van duurzamere oplossingen, adviseren over het vinden van draagvlak en de daarvoor benodigde samenwerking met andere partijen.

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.