Ons werk

Nieuwe methode voor lokaal onderzoek geluidhinder

Verkeersgeluid en geluidhinder in een stad of woonwijk worden gewoonlijk bepaald door eerst geluidniveaus te berekenen met een standaard rekenmodel en vervolgens standaard relaties voor geluidhinder toe te passen. Lokaal kunnen grote afwijkingen optreden van dergelijke voorspellingen. In een woonwijk in Vught (NB) zijn de afwijkingen van standaard voorspellingen gekwantificeerd door zowel geluidniveaus als geluidhinder lokaal te meten.

Het resultaat van het onderzoek illustreert het belang van lokaal experimenteel geluidonderzoek in woonwijken met drukke autowegen en spoorlijnen. De gevolgde onderzoeksmethode bestaat uit een combinatie van geluidmeting, geluidmodellering en gedetailleerde vragenlijsten voor bewoners over geluidhinder en slaapverstoring door het verkeersgeluid. Analyse van de vragenlijsten geeft inzicht in de precieze (deel)oorzaken van geluidhinder en slaapverstoring, bijvoorbeeld hoge geluidniveaus van goederentreinen in de nacht of trillingen in de woning door passerende vrachtwagens. Met deze nieuwe TNO methode kunnen gemeentes nauwkeurig lokale geluidproblemen in kaart brengen en geluidreducerende maatregelen beoordelen.

Experimentele onderzoeksmethode

Het onderzoek in Vught is uitgevoerd in 2013 in een woonwijk met circa 1000 bewoners. Geluidniveaus zijn een week lang op 35 locaties in de wijk geregistreerd met behulp van een geavanceerd netwerk van microfoons. Geluidniveaus op alle woningen in de wijk zijn achteraf bepaald door de resultaten van de geluidmeting te combineren met modelberekeningen. Tegelijk met de geluidmeting is geluidhinder en slaapverstoring bepaald door 35 bewoners dagelijks hinderscores door weg- en railverkeersgeluid te laten noteren. Ook werden 'hindermomenten' genoteerd door bewoners, zoals het passeren van een goederentrein in de nacht. Daarnaast hebben 71 bewoners een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun jaargemiddelde geluidhinder en slaapverstoring, en diverse mogelijke invloedsfactoren zoals woningisolatie en kenmerken van het geluid zoals hoge tonen, lage tonen, en geluidvariaties.

Ernstige geluidhinder bij veel bewoners

De lokale geluidhinder in de wijk in Vught is bepaald door de hinderscores uit de vragenlijsten te combineren met de geluidniveaus op de woningen. Met deze kennis van de lokale geluidhinder is vervolgens berekend dat van de circa 1000 bewoners van de wijk er 350 bewoners (35%) ernstig gehinderd zijn door railverkeersgeluid en 340 bewoners (34%) ernstig gehinderd door wegverkeersgeluid. Met een standaard voorspelling, dat wil zeggen een voorspelling op basis van een standaard geluidberekening en standaard relaties voor geluidhinder, vindt men slechts 70 bewoners (7%) met ernstige geluidhinder door railverkeer en 130 bewoners (13%) met ernstige geluidhinder door wegverkeer. Dus, op deze locatie wordt het aantal mensen met ernstige geluidhinder door de standaard methode onderschat met een factor van ongeveer 4. De resultaten van het onderzoek zijn ook gebruikt om de effecten van geluidreducerende maatregelen te schatten.

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.