Ons werk

Het Ruisdael Observatorium

Door de langdurige emissies van broeikasgassen, luchtverontreiniging en fijnstof is de atmosfeer structureel veranderd. Het klimaat verandert en de luchtverontreinigende stoffen waar we ons zorgen om moeten maken hebben andere bronnen dan voorheen. Het Ruisdael Observatorium gaat boven Nederland heel nauwkeurig deze veranderingen meten en modelleren zodat maatregelen doeltreffender kunnen worden genomen en geëvalueerd.

Een vast meetnetwerk, mobiele sensoren en uitgebreide grondstations leveren gegevens op over de fysische en chemische eigenschappen van de atmosfeer en zijn interactie met het aardoppervlak. Een nieuwe rekenfaciliteit verwerkt de geobserveerde gegevens real time in atmosfeermodellen. Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium gedetailleerd de verandering van het lokale weer, klimaat en luchtkwaliteit in beeld.

De rol van TNO

Broeikasgas monitoring

TNO speelt een belangrijke rol bij de Nederlandse broeikasgasemissierapportage en is medeverantwoordelijk voor het Nationaal Inventory Report onder het klimaatverdrag (UNFCCC). Daarnaast worden de metingen van de broeikasgassen boven Nederland door TNO uitgevoerd. Het recente klimaatakkoord dat mede door Nederland en de EU ondertekend is, “het Parijs akkoord”, vormt een nieuw hoofdstuk in de aanpak van klimaatverandering. Waar tot nu toe alle emissierapportages gebeuren op basis van (energie)statistieken ontstaat nu een grote behoefte om voortgang in emissiereducties ook door metingen te valideren. Dit is belangrijk, ook om tijdig te kunnen bijsturen als de gestelde doelen, zoals maximaal 2 graden opwarming, in de toekomst niet gehaald dreigen te worden. Als onderdeel van het Ruisdael Observatorium gaat TNO de coördinatie en metingen doen op drie stations rondom Rotterdam die de concentraties van broeikasgassen nauwkeurig gaan monitoren. Zo kunnen de gevolgen van belangrijke (beleids)maatregelen in en om de stad, zoals elektrificatie van het verkeer of sluiting van centrales, onafhankelijk gemonitord worden. Hiermee kan Rotterdam een belangrijke proeftuin worden om methoden te ontwikkelen die ook elders, in andere wereldsteden - waar broeikasgasemissies vaak heel onzeker zijn, toegepast kunnen worden. Met mobiele metingen zal TNO ook steekproefsgewijs belangrijke bronnen en brongebieden doormeten. Deze metingen geven de ruimtelijke verdeling van broeikasgas- en luchtverontreinigende componenten in Nederland en rondom de KNMI meetmast te Cabauw waar, continue in de tijd en tot op 200m hoogte, metingen worden uitgevoerd. Neem voor vragen over 'Broeikasgas' contact op met Hugo Denier van der Gon.

Ankerpunt voor Satelliet data

© ESA/ATG medialab

TNO is ook een belangrijke partner in het Europese Unie Programma Copernicus. Copernicus ontwikkelt gratis toegankelijke informatieservices gebaseerd op satelliet waarnemingen, grond meetdata en modellen. In de Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) blijft het gebruik van satelliet data achter bij de potentie. Dit komt deels doordat modellen en satelliet data niet goed op elkaar aansluiten en doordat kalibratie en validatie activiteiten niet goed zijn geborgd. Binnen het Ruisdael Observatorium zal TNO de verschillende metingen aan- en vanaf de grond integreren zodat een ankerpunt voor satelliet waarnemingen ontstaat. Dit ankerpunt zal worden ingezet voor validatie en kalibratie van Satelliet data. Om modellen beter aan te laten sluiten op nieuwe satellietwaarnemingen zal het Ruisdael Observatorium ook gebruikt worden voor processtudies. Neem voor vragen over 'Ankerpunt satellietdata' contact op met Bas Henzing.

Over het Ruisdael Observatorium

Het Ruisdael Observatorium is een samenwerkingsverband van vele partijen. Het consortium bestaat uit onderzoekers van het KNMI, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit, Wageningen University & Research, RIVM, TNO, ECN en TU Delft (penvoerder).
Het doel is een zeer fijnmazig meetnetwerk: een landelijk dekkend netwerk met sensoren in of op de grond in combinatie met allerlei scannende apparatuur die fenomenen als wolken, straling en stofverdeling meten.

Over het Ruisdael Observatorium verscheen eerder bij de TU Delft dit achtergrondartikel

 

Ons werk

TNO draagt bij aan nieuw CAMS operationeel luchtkwaliteitssysteem

Samen met KNMI wordt dagelijks een luchtkwaliteitsverwachting voor ozon, stikstofdioxide, fijnstof en pollen geleverd ten behoeve van de Copernicus Atmospheric Services (CAMS). Deze services hebben tot... Lees verder
Ons werk

Meten van luchtkwaliteit

TNO onderzoekt door metingen en modelberekeningen de luchtkwaliteit, de bijdrage van natuurlijke en antropogene emissies en depositie van luchtverontreiniging op ecosystemen en materialen. Ook meet en... Lees verder
Ons werk

Luchtverontreiniging: TNO-kennis maakt Nederland gezonder

Regelmatig inademen van vervuilde lucht kan ernstige ziekten veroorzaken. Overheden en bedrijven willen daarom meer inzicht verkrijgen in de niveaus en de bronnen van de emissies. TNO beschikt over uitgebreide... Lees verder
Ons werk

Internationale emissie-inventarisaties

Landen die het UNFCC klimaatverdrag en het verdrag voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging hebben ondertekend, hebben zich verplicht jaarlijks opgave te doen van de emissies van broeikasgassen... Lees verder
Nieuws

Europese satelliet met Nederlandse hightech klaar voor lancering

20 juli 2017
De Sentinel-5P satelliet met in het hart het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi is klaar om gelanceerd te worden. Vanuit de ruimte gaat Tropomi met ongekende precisie wereldwijd de luchtkwaliteit en... Lees verder
Expertise

Space & Systems Engineering

Ruimtevaart speelt een cruciale rol in het dagelijks leven van iedereen op aarde. Communicatie-, navigatie- en observatiesatellieten en hun innovatieve informatiesystemen, terminals en hightech instrumenten... Lees verder
Contact

Dr. Bas Henzing

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.