Ons werk

Internationale emissie-inventarisaties

Landen die het UNFCC klimaatverdrag en het verdrag voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging hebben ondertekend, hebben zich verplicht jaarlijks opgave te doen van de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

TNO ondersteunt de ontwikkeling van richtlijnen en het toepassen daarvan in nationale emissie-inventarisaties en bedrijfsmilieurapportages. De jaarlijkse emissierapportages vormen de noodzakelijke basis voor de uitvoering en handhaving van internationale afspraken om de emissies van broeikasgassen en van luchtverontreinigende stoffen te beperken. Deze internationale verdragen en protocollen stellen als voornaamste eisen aan de jaarlijkse emissie-inventarisaties dat deze transparant, compleet, consistent, vergelijkbaar en accuraat zijn. Wat dat precies betekent is uitgewerkt in gedetailleerde richtlijnen voor het vaststellen en rapporteren van die emissies. Deze richtlijnen geven zowel de rapporterende landen, als de teams van onafhankelijke deskundigen een houvast om te beoordelen of met deze rapportages aan de overeengekomen verplichtingen is voldaan, of naar verwachting zal worden voldaan. TNO draagt zowel bij aan de ontwikkeling van dit soort richtlijnen als aan de toepassing daarvan in de rapportages en onafhankelijke reviews van die rapportages.

Broeikasgassen

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft recent nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het schatten en rapporteren van broeikasgasemissies. TNO leverde hiervoor één van de hoofdauteurs voor het kwantitatief belangrijkste deel van deze richtlijnen, namelijk de emissies als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn ook voor andere delen bijdragen geleverd.
De IPCC richtlijnen voor het schatten van emissies van broeikasgassen worden vergezeld door een interactieve website, waar iedere geïnteresseerde gebruiker parameters kan vinden die nodig zijn om emissies transparant, vergelijkbaar, consistent, compleet en nauwkeurig te schatten. Het functionele ontwerp van deze website is door TNO ontworpen en TNO leidt de redactie van deze website die de kwaliteit van de beschikbare gegevens bewaakt.

Luchtverontreiniging

Ook voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging moeten jaarlijks emissies worden gerapporteerd, zowel naar de internationale conventie op dit punt als naar de Europese Unie. De hiervoor bestaande richtlijnen zijn in 2016 gemoderniseerd. TNO heeft dit consortium geleid dat deze modernisering heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Daarmee zijn nieuwe emissieschattingsmethoden beschikbaar gekomen voor alle relevante stoffen, inclusief fijn stof, zware metalen en persistente organische verbindingen. In het kader van de openbaarheid van informatie moeten de emissies van grotere bedrijven in Europa iedere drie jaar worden gepubliceerd op een website. Ook hiervoor heeft TNO de schattings- en rapportagerichtlijnen ontwikkeld. TNO beschikt hiermee over up-to-date en diep inzicht over alle aspecten van het schatten en rapporteren van emissiegegevens binnen internationale en nationale regelgeving.

Nieuws

Nieuw onderzoek toont noodzaak methaan meetprogramma aan

01 augustus 2018
Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde.... Lees verder

Contact

Ir. Jeroen Kuenen

E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.