Ons werk

Nieuwe aanpak terugdringen emerging compounds in water

Emerging compounds zijn allerlei ongewenste stoffen die sluipenderwijs in het water terechtkomen. Omdat zij een risico voor mens en milieu inhouden, is het terugdringen van deze stoffen actueel. Hiervoor zijn nieuwe strategieën en technische oplossingen nodig. TNO helpt mee met de ontwikkeling van nieuwe technieken die de emissie van ongewenste stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen terugdringen.

Sommige vormen van waterverontreiniging hebben een duidelijke bron. Er zijn ook allerlei stoffen afkomstig van diffuse, niet aanwijsbare bronnen die zich langzaam maar zeker in het oppervlaktewater ophopen. Voorbeelden zijn prioritaire stoffen, nanoparticles, medicijnen, gewasbeschermingsmiddelen, endocrien disruptors en microbeads. Deze komen via het riool en het grondwater in het oppervlaktewater terecht door toedoen van het verkeer, de landbouw, veeteelt, bouw en zorg. Hoewel er meer onderzoek nodig is naar de schadelijke effecten, is het aannemelijk dat emerging compounds op termijn een bedreiging zijn voor de gezondheid. Vandaar dat de Nederlandse overheid in verband met de Kaderrichtlijn Water in actie komt om de emissie ervan tegen te gaan. TNO helpt mee met onderzoek en nieuwe technieken waarmee de verontreiniging door medicijnen en gewasbeschermingsmiddelen kan worden bestreden.

Gewasbeschermingsmiddelen

In de glastuinbouw worden allerlei gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, waarvan een deel uiteindelijk in het oppervlaktewater belandt. Om dit schadelijke effect te verminderen, heeft TNO samen met tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant twee technieken onderzocht: H2O2/UV en Adsorptie. Hieruit blijkt dat, afhankelijk van het gebruikte middel, de ene of de andere techniek het beste effect sorteert. Bij cocktails hangt het af van de samenstelling en vereiste eindconcentratie of één van de twee of beide technieken toegepast moeten worden. Deze informatie stelt de glastuinbouw in staat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen met meer succes aan te pakken.

Medicijn- en hormoonverstorende stoffen

Ons drinkwater bevat steeds meer medicijnresten en hormoonverstorende stoffen (RIVM april 2013). Dit kan een bedreiging zijn voor de gezondheid. TNO ontwikkelt technologieën die deze stoffen vernietigen of van het drinkwater scheiden en zo dicht mogelijk bij de bron aangrijpen. Hiervoor bieden wij twee strategieën:

  • hergebruik van afvalwater voor toepassingen (geen drinkwater) waarbij de stoffen in het water kunnen blijven zitten;
  • verwijdering of vernietiging van de stoffen, zoals met de technieken Peroxsite (H2O2/UV) en BBA of MAAS (adsorptie).

Bij het ontwikkelen van nieuwe technieken gaat onze speciale aandacht uit naar het voorkomen van de vorming van nieuwe ongewenste stoffen. Zo bouwt TNO mee aan een schoner en voor mens en milieu veiliger water.

Laat je verder inspireren op TNOTIME over Circulaire Economie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.