Mobiel breedband communicatie is essentieel voor het uitwisselen van informatie door de hulpdiensten van Politie, Brandweer, Zorg en Defensie. Maar wat is de toekomstige behoefte van breedband communicatie voor de hulpdiensten in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein? En hoe kan in die behoefte worden voorzien? TNO zocht dit uit, resulterend in het rapport 'Facilitering missie-kritisch mobiel breedband voor het OOV-domein'.

Mogelijkheden voor mobiele communicatie zijn cruciaal in het operationele optreden van de hulpdiensten in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein (OOV).  Het belang van mobiele informatiediensten naast spraak neemt toe en de levensduur van het huidige C2000 zal na 2025 in aanmerking komen voor uitfasering. Het C2000-systeem wordt ingezet voor spraakcommunicatie tijdens missie-kritische (“spannende”) situaties terwijl men voor datadiensten gebruik maakt van een smartphone met een abonnement bij een van de landelijke mobiele operators. Daarom moet er gekeken worden naar een integrale oplossing voor mobiele communicatie die enerzijds aan stringente prestatie-eisen voldoet en anderzijds economisch verantwoord is.

Met de geplande uitgifte van spectrum (frequenties) voor commerciële mobiele diensten in de 700 MHz band, plaatst het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat alvast een specifieke 'trigger'. Hiervoor is internationaal al sterk gepleit door de OOV sector vanwege de vaste toewijzing van “eigen” spectrum voor OOV-doeleinden in een deel van deze band.

TNO heeft in het kader van  het programma “Het Nieuwe Melden” en op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een studie verricht naar de communicatiecapaciteitsbehoefte. Hierbij is aan de hand van enkele scenario’s met een missie-kritisch karakter en een portfolio aan relevante OOV-toepassingen, een inschatting gemaakt. Daaruit wordt afgeleid dat, uitgaande van een modern en op de OOV-eisen gedimensioneerd mobiel netwerk, de voor de sector beoogde “eigen” spectrumruimte in de 700 MHz band zeker bij grotere incidenten en calamiteiten niet toereikend zal zijn, tenzij men uitgaat van onrealistisch grote aantallen antenne-opstelpunten.

Vervolgens is door TNO gekeken naar een hybride model van dienstverlening waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de landelijke mobiele operators die al beschikken over landelijk dekkende netwerken van een kwalitatief hoogwaardig niveau (maar niet zijn ingericht op missie-kritische prestatie-eisen). Een dergelijk model geniet belangstelling binnen Europa en is na de huidige C2000-periode ook voor Nederland interessant.

TNO heeft met de studie ingespeeld op de verwachte mogelijkheden van de aankomende 5G-technologie voor mobiel breedband die specifiek voor OOV van belang zijn. Het rapport belicht diverse aspecten van een hybride model en biedt suggesties over de wijze waarop capaciteitsgaranties zouden kunnen worden verkregen. Dit laatste is een belangrijk prestatie-aspect bij missie-kritische omstandigheden.

Een voorstel van TNO gaat uit naar het Ministerie voor een uitvoeringsagenda om in de komende jaren een dergelijke transitie te implementeren.

Lees het TNO-rapport 'Facilitering missie-kritisch mobiel breedband voor het OOV-domein'

download
Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie