Ons werk

BRO: één loket voor gegevens van de ondergrond

Veilig tunnels kunnen graven, nieuwe wijken bouwen, boren naar olie en gas of aardwarmte in de bodem vergt gedetailleerde kennis van de ondergrond. Alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond komt binnenkort samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO), waar Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, operationeel voor verantwoordelijk is. Burgers, bedrijven en overheden kunnen hier via het internet data opvragen.

De BRO is een van de bij wet geregelde basisregistraties die voor het land belangrijke gegevens bevatten. Andere voorbeelden zijn topografie, voertuigen en het Kadaster. De BRO is te zien als het kadaster van de Nederlandse ondergrond. Het is de bedoeling hierin per 2015 de databases Bodeminformatiesysteem (BIS) van Alterra Wageningen UR en Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO samen te voegen. De BRO verschaft dan alle openbare informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond. Geïnteresseerden hoeven niet langer bij verschillende ‘loketten’ langs voor informatie. Alle gegevens zijn gestandaardiseerd op één plek opgeslagen en toegankelijk. Zogeheten bronhouders (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) of bedrijven die informatie hebben vergaard over de ondergrond, bijvoorbeeld door boringen of sonderingen, zijn straks verplicht deze informatie aan de BRO te leveren.

Eenduidige informatie

De behoefte aan informatie over de ondergrond is groot. Niet verwonderlijk gezien de ontwikkelingen rond bodemdaling, discussies over het ondergronds opslaan van CO2 of boren naar aardwarmte. Op lokaal niveau gaat het vaak om boringen of peilingen in de grond met het oog op nieuwbouw of verbouw. De gegevens die overheden of bedrijven verzamelen worden in de BRO op een gestandaardiseerde manier verwerkt. Het bijzondere van de BRO is de koppeling van gegevens, die voorheen op een totaal verschillende manier waren opgeslagen, op een eenduidige manier. TNO zorgt ervoor dat al die gegevens vanuit verschillende systemen in de BRO zo eenvoudig voor de eindgebruiker toegankelijk zijn. Alle partijen die informatie aanleveren, maken via de BRO in feite gebruik van elkaars archief. Particulieren kunnen de gegevens via DINOloket van TNO gratis bekijken en opvragen. Van elke gewenste locatie zijn gegevens in te zien, te visualiseren of in een model te verwerken op de computer.

Domeinen

De gegevens in de BRO zijn ondergebracht in zes domeinen. 

  • 1. In bodem- en grondonderzoek komt informatie die veelal afkomstig is van bedrijven actief in grond-, weg- en waterbouw. 
  • 2. Bodemkwaliteit bevat de gegevens die worden verzameld door de meetnetten van het RIVM, de provincies en Alterra. 
  • 3. Het domein grondwatermonitoring wordt gevoed door de informatie uit het netwerk van putten in ons land die samenstelling, kwaliteit en kwantiteit van het grondwater doorlopend meten. 
  • 4. Grondwatergebruik bevat gegevens over het onttrekken van grondwater door bijvoorbeeld bedrijven, die daar een vergunning volgens de Waterwet moeten aanvragen. 
  • 5. Het domein Mijnbouwwet bevat gegevens die bedrijven hebben vergaard door boringen voor het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. Deze zijn via NLOG op te vragen. 
  • 6. In Modellen zijn de Bodemkaart van Nederland (schaal 1:50 000), de Geomorfologische kaart
    (schaal 1:50 000), GeoTOP en REGIS opgenomen.
Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.