Biomassa: Thermochemische conversie naar duurzame energie, chemie en materialen

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn. Bovendien biedt inzet van biomassa de mogelijkheid tot een negatieve uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De expertisegroep biomassa richt zich op de thermochemische conversie van duurzaam geteelde biomassa naar duurzame energie, chemie en materialen.

Biomassa heeft een prominente rol in energietransitie. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn:

  • als hoogwaardige grondstof voor de biobased economy (bijvoorbeeld voor de productie van chemicaliën)
  • als brandstof voor proceswarmte in de industrie, voor lucht- en scheepvaart en zwaar wegtransport
  • als back-up of voor het opvangen van pieken in de ruimteverwarming en de elektriciteitsopwekking

TNO speelt hier in nauwe samenwerking met de industrie en andere kennisinstellingen op in met de ontwikkeling en marktintroductie van thermochemische conversietechnologie in combinatie met katalyse en scheidingstechnologie voor de omzetting van biomassa.

Biomassa voorbewerking en gebruik van residuen

Biomassa residuen zoals zuiveringsslib of residuen uit de landbouw zijn vaak niet direct geschikt voor gebruik omdat ze veel water en zouten bevatten of transport en opslag moeilijk zijn. Onze onderzoekers werken aan technologieën om deze residuen wel geschikt te maken door middel van torrefactie of de TNO-technologie Torwash®, een hydrothermale voorbewerking voor energiezuinige ontwatering van natte residuen.

Wij werken ook aan de coproductie van energie en biochar en onderzoeken verschillende toepassingen voor duurzaam geproduceerde biochar.

Biomassa vergassing

Groen gas uit biomassa vergassing vormt een groot potentieel voor toepassingen waar elektrificatie nog moeilijk is, zoals hoge temperatuur warmte voor de industrie of biobrandstoffen voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport. Onze expertisegroep werkt aan biomassa vergassing en gasreiniging met de technologieën MILENA en OLGA. De focus ligt op de coproductie van waardevolle chemicaliën (BTX, ethyleen), groen gas en groene brandstoffen voor de transportsector. We doen ook onderzoek naar chemische recycling van plastic afval door milde vergassing.

Biomassa verbranding

TNO heeft unieke expertise en onderzoek infrastructuur voor het beproeven van verbranding. Wij bieden R&D-ondersteuning voor de opwekking van elektriciteit en warmte uit 100 procent biomassa en voor biomassa mee- en bijstook. We werken samen met bedrijven aan het ontwikkelen van het energie-eiland (centrale stoomvoorziening) in biobased- en bioraffinage processen. Samen met energiebedrijven denken wij mee over de ontwikkeling van een tweede leven voor moderne kolencentrales.

Bioraffinage

Het onderzoek naar raffinage van biomassa is erop gericht samen met bedrijven nieuwe technologieën te ontwikkelen om verschillende soorten biomassa om te zetten in brandstoffen, chemicaliën en materialen.  Deze technologieën zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar een biobased economy.

TNO richt zich op het fractioneren van de tweede generatie biomassa (lignocellulose) door middel van het gepatenteerde FABIOLA™ de Organosolvproces. Dat proces produceert hydrolyseerbaar cellulose en zuivere hemi-cellulose suikers alsmede een lignine geschikt voor hoogwaardige toepassingen zoals chemicaliën en materialen.

Daarnaast richt TNO zich op de derde generatie aquatische biomassa (zeewier) als grondstof voor bio-energie, chemicaliën en materialen. TNO fractioneert en isoleert verschillende suikers die als basis dienen voor verder verdere verwerking naar eindproducten.

Biomass & Energy-efficiency
Contact

Dr. ing. Stephan Janbroers

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.