Elektrificatie nodig voor CO2-neutrale industrie

Elektrificatie van productieprocessen is onontkoombaar om de industrie netto CO2-neutraal te maken. Uiteindelijk moeten de fossiele brandstoffen in de industrie volledig zijn vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit. Hier zijn vele nieuwe technologieën voor nodig en een extra opgave hierbij is het inpassen van het sterk fluctuerende aanbod van hernieuwbare elektriciteit in het industriële proces.

4 routes naar een CO2 neutrale industrie

Bekijk ze hier

Met de inzet van nieuwe technologieën moeten CO2-emissies door de industrie met minstens vijf megaton zijn afgenomen in 2030.
Een van de succesvolle initiatieven op dit gebied is VoltaChem, een Shared innovation programma voor elektrificatie van de chemische industrie, aangevoerd door TNO EnergieTransitie en TNO Industrie. Deze sector verbruikt veel gasgestookte warmte en dus valt hier veel winst te behalen. In VoltaChem werken we samen met onder meer de chemische industrie,  de energiesector, installatiebouwers en toeleveranciers. In betrekkelijk korte tijd zijn er technologieën ontwikkeld als elektrochemische conversie van biomassa naar hoogwaardige plastics en van CO2 naar mierenzuur.

Baanbrekende technologieën

TNO is via VoltaChem actief in een reeks van nationale en internationale projecten om elektrificatie van de industrie te bewerkstelligen en te versnellen. Daarbij werken we samen met bedrijven, universiteiten en andere kennisinstituten. We werken aan baanbrekende technologieën als elektrolysers, omzetting van duurzame waterstof in brandstoffen en chemicaliën (Power2Hydrogen), omzetting van elektriciteit in warmte (Power2Heat) en directe elektrochemische conversie naar chemicaliën (Power2Chemicals). Verschillende technieken die we in het lab hebben getest gaan we demonstreren in het nieuw op te richten fieldlab voor elektrificatie in Rotterdam. Initiatiefnemers VoltaChem, Deltalinqs en FME verkennen momenteel de haalbaarheid van een dergelijk fieldlab in de regio Zuid-Holland.

Korte en lange termijn

Omdat de energie-intensieve industrie in 2050 volledig anders zal zijn dan de huidige, moet er ook technologie worden ontwikkeld om de CO2 emissies in de toekomst sterk te beperken. Technologische oplossingen voor elektrificatie op de korte termijn mogen geen zogeheten ‘lock-in’ zijn die barrières opwerpen voor verdere innovatie. TNO houdt daarom steeds de balans tussen korte en lange termijn scherp in het oog. In een onlangs gepubliceerde routekaart voor elektrificatie schetsen we de komende veranderingen in de sectoren (petro)chemie, staal, cement, voeding en papier en welke technologieën hierbij op welke termijn een rol kunnen spelen.

Scheidingsprocessen verduurzamen

Om elektrificatie van de energie-intensieve industrie tot een succes te maken is nog een lange weg te gaan. We onderzoeken nu wat technisch en economisch haalbare oplossingen kunnen zijn voor de korte, middellange en lange termijn. Een van de veelbelovende opties voor de korte termijn die momenteel wordt verkend is de inzet van elektriciteit voor scheidingsprocessen in de chemie: Power2Seperate. De kennis die we hiermee opbouwen vertalen we waar mogelijk naar andere sectoren. Bij elke toepassing die we ontwikkelen voor een sector gaan we na of die ook in een andere bruikbaar is.

Naar een CO2-neutrale industrie
Contact

Ir. Yvonne van Delft

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.