Warmtehuishouding industrie verduurzamen

Voor het substantieel terugdringen van de CO2-uitstoot is de bijdrage van de industrie onontbeerlijk. Sectoren als chemie, staal, papier en voeding gebruiken hoge temperatuur warmte voor de productieprocessen en daardoor komt veel CO2 vrij. TNO ontwikkelt technologieën die helpen processen zo in te richten dat ze het milieu zo min mogelijk belasten. Warmtepompen, hergebruik van restwarmte, geothermie en opslag van CO2 zijn essentieel.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier

De industrie gebruikt veel warmte op temperaturen tot 200 graden, waarvoor momenteel gasgestookte  stoomsystemen worden ingezet. Deze vervangen door warmtepompen die restwarmte uit de industrie hergebruiken, maakt de warmtehuishouding veel energiezuiniger.

Dubbele winst is er wanneer de warmtepomp wordt aangedreven door duurzaam opgewekte elektriciteit. Dan is de CO2-uitstoot voor de warmtevoorziening tot nul gereduceerd. Restwarmte is zo circulair te maken door deze via de warmtepomp op te waarderen tot de gevraagde procestemperatuur en opnieuw in te zetten in het bedrijf.

Kennis van technologie en processen

TNO levert expertise om samen met de energie-intensieve industrie en hun toeleveranciers nieuwe technologieën te ontwikkelen en beschikt daarbij tevens over kennis van hun processen. De sector slaat twee vliegen in één klap op weg naar een CO2-neutrale industrie: bedrijven dragen bij aan verduurzaming van de warmtehuishouding en besparen tegelijk energie en dus geld.

Steeds strengere regelgeving de CO2-uitstoot is een extra stimulans hiermee aan de slag te gaan. TNO ondersteunt bedrijven niet alleen bij het toepassen van innovaties in het productieproces zoals de warmtepomp, maar bedenkt en ontwikkelt ook nieuwe concepten om hun proces te verduurzamen.

Combinatie warmtepomp en geothermie

De bundeling van de expertises van het voormalige ECN en TNO levert het bedrijfsleven interessante combinaties van technologieën, bijvoorbeeld die van warmtepompen met geothermie. In de Engelstalige whitepaper over industriële warmte beschrijven TNO en partners de status van de technologie en de stappen zijn beschreven die nodig zijn om het CO2 emissiereductie potentieel te realiseren. 

Uitwisseling van kennis over warmtewinning en -opslag tussen de domeinen gebouwde omgeving en industrie zal innovaties extra stimuleren. Verder ontwikkelen we flexibele hybride energiesystemen om tijdens het industriële proces te kunnen schakelen tussen gas en elektriciteit op het moment dat de prijs laag is door een groot aanbod van zonne-energie of windenergie.

Testen in nieuw lab

Het Carnot Lab vindt haar oorsprong in het versnellen van de verduurzaming van de industrie en is een broedplaats van innovaties op het gebied van industriële warmtehuishouding en warmtepompen. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven maken we gebruik van de uitgebreide testfaciliteiten om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te beproeven onder reële industriële condities. Dat moet het investeren in warmtepompen voor bedrijven aantrekkelijker maken.

Nog dit jaar zijn testen op megawattschaal voorzien. Bedrijven kunnen in het lab de technische werking van nieuw ontwikkelde warmtepompen uittesten en ook de economische haalbaarheid. In de ontwikkeling van deze technologieën heeft ons land een voortrekkersrol. Dat vormt een extra stimulans voor het bedrijfsleven dit mede gestalte te geven.

CO2-neutrale industrie
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.