Naar een breed gedragen energietransitie

De energietransitie die moet uitmonden in een volledig duurzame energiehuishouding in 2050, vergt innovaties op zowel technisch als sociaal gebied. TNO levert bijdragen op beide terreinen zodat overheden, bedrijven en consumenten in elk stadium steeds de juiste keuzes kunnen maken. Er is veel kennis nodig van nieuwe technologieën en van menselijk gedrag om maatschappelijk draagvlak te waarborgen.

Webinar: "Draaien aan de knoppen van de energietransitie"

Kijk het webinar nu terug!

Terugkijken

De komende jaren zal blijken hoe de gemaakte klimaatafspraken in Parijs en het Klimaatakkoord en de Klimaatwet in eigen land uitwerken voor alle geledingen in onze samenleving. Lang niet alles is nu al te overzien. Toch moeten we voor het ijkpunt 2030 als tussenstap naar 2050 nu al fundamentele keuzes maken. TNO adviseert overheden op Europees, nationaal en gemeentelijk niveau over beleidskeuzes.

Gefundeerde toekomstbeelden

TNO doet onderzoek op uiteenlopende terreinen om vragen die hierover leven met onderbouwde feiten te kunnen beantwoorden. Het gaat hier om wetenschappelijk gefundeerde analyses van mogelijke toekomstbeelden van energievoorziening en energiegebruik. Welke bronnen voorzien ons straks in welke mate van warmte, brandstoffen, licht en kracht? Naast de bekende duurzame bronnen als zon en wind zullen aardwarmte, biomassa en restwarmte een belangrijke rol gaan spelen. Verder moeten energie-opslag en intelligente warmte, stroom en gasnetten de energietransitie helpen versnellen. TNO draagt de opgedane kennis over aan partijen als bedrijven en overheden, die de transitie gestalte moeten geven.

Ontwikkeling vraag en aanbod

Met zelf ontwikkelde rekenmodellen kan TNO inzicht geven in hoe aanbod én vraag van energie zich in de toekomst kunnen ontwikkelen en hoe betrokken partijen daarop kunnen inspelen. De huidige, conventionele, energiemarkt is sterk vraaggedreven. Bij grote vraag naar elektriciteit voeren de energiecentrales hun productie op en in koude periodes spreken we gasopslag aan. Maar productie van zonne- en windstroom is veel minder goed regelbaar: in de toekomst kunnen we op bewolkte of windstille dagen de wind- en zonnecentrales niet harder laten draaien. Dat vraagt om een andere aansturing van de energiemarkt: alternatieve beleidsmodellen en marktmechanismen voor back-upcentrales en energieopslag moeten hier een antwoord op geven.

Medewerking bewoners

Aan de kant van de consument doet TNO onderzoek naar gedragsaspecten. De energietransitie, bijvoorbeeld het afscheid nemen van aardgas, stuit bij veel mensen op weerstand. Maar voor een duurzame energievoorziening is medewerking van bewoners van cruciaal belang. TNO combineert hier technische en economische expertises met gedragswetenschap. Daarbij gaat het om het aandragen van onderbouwde feiten maar ook om een bredere context waarin de samenhang tussen leefbaarheid in de wijk, sociale cohesie, veiligheid, financiële zekerheid en persoonlijke ontwikkeling worden onderzocht. De energietransitie heeft voor de meeste mensen geen prioriteit. Zodra duidelijk wordt dat samen energie opwekken in de wijk of een collectieve warmtevoorziening loont, neemt de belangstelling vaak toe.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Bekijk ze hier
Contact

Dr. Ruud van den Brink

  • Energy Transition Studies

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.