CO2-uitstoot terugdringen door afvang, gebruik en opslag

De energie-intensieve sector zal nog lang afhankelijk zijn van fossiele grond- en brandstoffen. Met name sectoren als staal, cement, raffinage en de petrochemische industrie zullen ook na 2050 nog altijd grote hoeveelheden CO2 produceren. Om tot een duurzame, klimaatneutrale energiehuishouding in de industrie te komen is CO2-afvang, gebruik en -opslag (CCUS) daarom essentieel. TNO onderzoekt en ontwikkelt concrete oplossingen.

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

4 manieren om de industrie CO2 neutraal te maken

Door de krachtenbundeling beschikken we over een breed palet aan technologieën voor de afvang en het nuttig gebruik van CO2. Verder hebben we veel kennis van transport en ondergrondse CO2-opslag.

Bedrijfsleven betrekken bij innovatie

We werken voor en met industriële partijen en wetenschappelijke instellingen aan de verdere verbetering en brede uitrol van technieken die binnen afzienbare tijd op de markt kunnen komen. Partijen uit de sectoren staal, cement en raffinage spelen hierbij een belangrijke rol.

Ook toeleveranciers, van functionele componenten tot complete installaties, zijn hier nauw bij betrokken. Zij maken gebruik van onze unieke kennispositie op een aantal sleutelgebieden en hebben toegang tot bijzondere faciliteiten voor onderzoek en demonstratie.

CO2 efficiënt afvangen en opslaan

Ons onderzoek richt zich met name op absorptie en membraan gerelateerde technologieën. Eerder ontwikkelden we Sorption Enhanced Water-Gas Shift proces (SEWGS) voor CO2-afvang in de elektriciteitssector.

Speciaal voor de staalindustrie hebben we in het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 met buitenlandse partners de adsorptietechnologie STEPWISE ontwikkeld. Hiermee is de CO2 die staalbedrijven uitstoten efficiënt op te vangen en vervolgens op te slaan. Ook betekent het een forse kostenbesparing. Deze technieken kunnen we nu al op grote schaal lokaal demonstreren.

energie-efficiënt Waterstof winnen

Bijzonder van onze aanpak is dat we reactie en scheiding in één proces laten samengaan. We gebruiken technieken met een laag stoomgebruik waardoor de energie-efficiëntie hoog is en bedrijven daardoor energie en dus kosten besparen. Met behulp van membraantechnologie kunnen we bijvoorbeeld energie-efficiënt zuivere waterstof winnen in industriële processen.

Verdere ontwikkeling TECHNIEKEN

De komende jaren blijven we met industriële en kennispartners werken aan de verdere ontwikkeling van technieken voor afvang, gebruik en opslag van CO2. Op deze gebieden bereiden en ondersteunen we grootschalige demonstratieprojecten voor. Bij ons onderzoek nemen we nadrukkelijk de risico’s in ogenschouw, economische haalbaarheid en regelgeving. Dat alles moet de komende periode resulteren in een forse CO2-reductie met effectieve en betaalbare technologieën.

Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Productie duurzame waterstof optimaliseren met elektrolyse

Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Ons werk

Waterstof als nieuwe brandstof en grondstof

De industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak, verschillende kunststoffen en raffinage. Maar omdat de waterstof wordt gemaakt met aardgas komt er veel CO2 vrij. Groene... Lees verder
Naar een CO2-neutrale industrie
Contact

Dr.ir. Jaap Vente

  • Sustainable Process Technology
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.