Ons werk

Betaalbare en duurzame warmte

De gebouwde omgeving moet aardgasvrij worden gemaakt, als onderdeel van het Klimaatakkoord. Warmtenetten zijn daarbij een van de oplossingen. Uitdaging daarbij is om in de bestaande bouw duurzame warmte te leveren op een kosteneffectieve en voor bewoners aantrekkelijke manier. Verder is een versnelling van het realisatietempo nodig, gezien de grote opgave waar Nederland voor staat.

Meer informatie over het warmtecollectief WarmingUP?

Neem contact op met Frits Verheij

Neem contact op

Met achtendertig deelnemers ontwikkelt het collectief WarmingUP toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn voor de warmtetransitie. Collectieve warmtesystemen in combinatie met duurzame bronnen vormen een belangrijke schakel in de oplossing om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen en de CO2-emissies te reduceren.

Systeem- en procesinnovaties zijn nodig voor een efficiënter ontwerp, aanleg en beheer, en een goed samenspel tussen de partijen. WarmingUP wil deze innovaties in samenhang en in hoger tempo ontwikkelen. Versnelling, opschaling en samenwerking vanuit de hele warmteketen is nodig om de warmtetransitie te realiseren.

Kennisontwikkeling

Met nieuwe kennis kunnen duurzame warmtebronnen met verschillende niveaus van temperatuur en volumes slim gecombineerd worden. Ook is kennisontwikkeling voor het realiseren van grootschalige warmteopslagsystemen en het integreren daarvan in warmtenetten een beoogd resultaat. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoeveel, waar en tegen welke kosten warmte gewonnen kan worden via aquathermie of geothermie. Daarnaast richt het collectief zich op de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen én nieuwe werkwijzen om maatschappelijk draagvlak te realiseren.

De uitdagingen

Opschalen van warmtevraag met collectieve warmtesystemen
  • van 340.000 woningen in 2018 naar 1,1 miljoen in 2030
Verduurzamen warmtesystemen met inzet van geothermie en aquathermie, en warmteopslag
  • 70% CO2-reductie in 2030 t.o.v. gemiddelde CV-ketel in 2018
Systeem- en procesinnovaties om warmtevoorziening kostenefficiënt en in samenhang te ontwerpen, aan te leggen en te beheren
  • 1,5% efficiencywinst per jaar

Innovatieprogramma

In zes thema’s zijn meer dan 25 programma’s ondergebracht.
1) Warmtenetten en systeemintegratie
2) Grootschalige en kosteneffectieve aanleg warmtenetten
3) Aquathermie
4) GEOthermie in de Gebouwde omgeving
5) Ondergrondse warmteopslag
6) Ontwikkelen van sociale innovaties voor duurzame, collectieve warmtenetten.

Ons werk

Innovatie maakt de energietransitie goedkoper

Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export... Lees verder
Roadmap

Naar een breed gedragen energietransitie

De energietransitie die moet uitmonden in een volledig duurzame energiehuishouding in 2050, vergt innovaties op zowel technisch als sociaal gebied. TNO levert bijdragen op beide terreinen zodat overheden,... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder

Contact

Ir. Frits Verheij

  • Energy Transition

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.