Ons werk

Inpassing van wind op zee in het elektriciteitsnet

Voor de sterke groei van wind op zee is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. TNO onderzoekt combinaties van de netaansluiting met internationaal elektriciteitstransport en lokale energieconversie, bijvoorbeeld naar waterstof, die leiden tot lagere kosten, hogere betrouwbaarheid en flexibiliteit en daarmee tot een hogere marktwaarde. Tevens doet TNO onderzoek naar verbetering van de spanningskwaliteit en van de betrouwbaarheid van kabels.

Net op zee

De Noordzeelanden zetten in op een sterke groei van wind op zee, waarvoor het elektriciteitsnet op zee en op land moet worden uitgebreid. De grotere omvang van de windparken en de grotere afstand tot het net op land brengen technische en economische uitdagingen met zich mee. Uit recente studies is gebleken dat gecoördineerde ontwikkeling van het net op zee kostenvoordelen biedt ten opzichte van individuele aansluiting en ook technisch haalbaar is. Hieruit heeft TNO kennis opgedaan voor en integrale analyse van scenario's voor de netten op zee ten behoeve van windpark ontwikkelaars, overheden en netbeheerders.

Harmonisch filter by hoogspanningsstation (bron: TenneT)

Spanningskwaliteit

Aan grote opwekeenheden zoals offshore windparken worden hoge eisen gesteld vanuit de netbeheerder, onder meer om de spanningskwaliteit te kunnen garanderen. De windturbines worden via vermogens-elektronische omzetters en lange onderzeese kabels aangesloten, wat kan leiden tot ongewenste harmonische spanningen en stromen. In een samenwerking met de belanghebbenden en kennispartners doet TNO onderzoek naar verbeterde ontwerpprocedures om deze harmonischen te beperken om kostenvoordelen en een hogere betrouwbaarheid te verkrijgen.

Waterstof

Wanneer de op termijn de grenzen van het volledig elektrisch aansluiten van offshore windparken worden bereikt is conversie naar waterstof via elektrolyse een kansrijke optie. Waterstof als energiedrager biedt kostenvoordelen voor transport van grote vermogens over lange afstanden en kan als opslagbuffer zorgen voor de benodigde flexibiliteit in de energievoorziening. Daarnaast kan waterstof op veel manieren worden ingezet, met name als grondstof en energiebron voor de procesindustrie en voor zwaar transport. Op het TNO Windturbine Testveld in de Wieringermeer wordt in 2019 een door Lagerwey ontwikkelde windturbine getest met daaraan gekoppelde conversie naar waterstof.

Betrouwbaarheid kabels

TNO is mede initiatiefnemer van een consortium met 20 industrie- en R&D-partners dat werkt aan de verbetering van de betrouwbaarheid van onderzeese kabels. TNO is hierin betrokken bij de optimalisatie van installatie en onderhoud en bij de ontwikkeling van continue monitoring van de mechanische integriteit. Mocht u interesse hebben om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Edwin Wiggelinkhuizen.

Contact

Ir. Edwin Jan Wiggelinkhuizen

  • Wind Energy Technology

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.