De doelstelling om in ons land in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben, is inmiddels staand beleid. Maar wie daarin welke rol gaat spelen, waarom, wanneer en hoe is voor veel publieke en private partijen nog onduidelijk. TNO brengt dit via onderzoek in kaart. Daarvoor spreken we uiteenlopende partijen, nemen we techniek en gedrag in ogenschouw en dragen we praktische oplossingen aan die recht doen aan alle betrokkenen.

Vooral gemeenten spelen een doorslaggevende rol in het uitfaseren van aardgas. Zij nemen vaak beslissingen over het aardgasvrij maken van wijken. Maar uit een eerste rondgang blijkt dat gemeenten met tal van onzekerheden kampen: wat is aardgasvrij precies, welk concept moeten wij hanteren, welke partij neemt welke rol op zich ?

Praktische bouwstenen

We hebben ons oor te luisteren gelegd bij ministeries, gemeenten, bouwbedrijven, bewoners en andere betrokkenen. Vervolgens hebben we een aantal praktische bouwstenen aangedragen en daaraan gekoppeld welke partij daar mee aan de slag zou moeten. Het gaat dan vooral om het verduurzamen van het aanbod van hernieuwbare energie, aanpassen van de infrastructuur voor duurzame alternatieven, het isoleren woningen zodat de warmtevraag naar beneden gaat, aanpassen van de cv-installatie maar ook niet energie-gerelateerde verbeteringen van de woning.

Aardgasvrij als aantrekkelijk product

Huiseigenaren en verhuurders laten zich niet direct overhalen door het argument dat ons land aardgasvrij moet worden of dat ze energie kunnen besparen. Veel belangrijker is aardgasvrij als product aantrekkelijk te maken. Bouwbedrijven, installateurs of andere ondernemers zouden een concept voor renovatie van een woning moeten aanbieden waarin het huis snel, betaalbaar en in één keer wordt verduurzaamd. Voor bedrijven liggen hier grote kansen met innovatieve concepten te komen.

Markt aanjagen door zekerheid bieden

Bij TNO werken we aan methoden om zulke concepten betaalbaar te krijgen. Slimmere productie kan de kosten van het aardgasvrij maken van woningen sterk omlaag brengen, zeker als het op grote schaal gebeurt. De kosten zijn voor eigenaren nu simpelweg te hoog. Bedrijven zullen pas investeren in nieuwe concepten als de overheid duidelijke ambities formuleert, zoals bij wind op zee is gebeurd. Het gaat erom de markt aan te jagen door het bieden van zekerheden met scherp geformuleerde doelstellingen voor de langere termijn.

Samenhang

TNO draagt kennis aan die overheden en bedrijven helpt afgewogen beslissingen te nemen richting 2050. In multidisciplinaire teams samengesteld uit onder meer ingenieurs, gedragswetenschappers en economen werken we aan sectoroverstijgende oplossingen. We brengen in kaart hoe maatregelen of acties in het ene domein doorwerken in andere.

Daarbij combineren we kennis van huidige en toekomstige technologieën met die van de wensen en drijfveren van eigenaar, verhuurder, de bouwsector, installateurs, gemeenten. Door alles in samenhang te bezien ontstaat duidelijkheid over de gevolgen voor betrokken partijen op individueel niveau, de wijk, gemeente en nationaal.

Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder

Contact

Drs.ing. Casper Tigchelaar

  • Consumer decision modelling
  • Energy in the Built Environment