In 2050 moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 gaat het alleen al om ongeveer 1,5 miljoen woningen en gebouwen. Uitgangspunt van het kabinet bij aardgasvrij wonen is dat dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het collectief speelt een potentieel belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie.  Hoe vormen deze collectieven zich? Welke stappen doorlopen zij in de klantreis om uiteindelijk tot realisatie te komen? Welke succesfactoren en knelpunten spelen een rol?

De kracht van het collectief

Lees het onderzoeksrapport en de resultaten

Lees het rapport

De uitkomsten zijn van belang voor de gemeenten, bedrijven en andere stakeholders die plannen maken voor of al aan de slag zijn met het aardgasvrij wonen. Voor een goed inzicht heeft TNO, onder meer door vraaggesprekken met leden van het bestuur van collectieven, een analyse gemaakt van succesfactoren en knelpunten die collectieven ervaren.

DE KRACHT VAN COLLECTIEVEN

Collectieven gaan aan de slag met het voorbereiden en uitvoeren van meerdere plannen voor energie en leefbaarheid. Zij maken hierbij gebruik van hun kennis van wat bewoners belangrijk vinden bij aardgasvrij wonen en wat er verbeterd moet worden in de kwaliteit van de leefomgeving. De connectie met de bewoners komt in dit onderzoek naar voren als een belangrijke kracht van collectieven. Door te werken vanuit een doelstelling die aansluit bij de bewoners, kan het collectief zorgen voor draagvlak en rekenen op steun. Ook het dichtbij bewoners staan en het kunnen inspelen op wat er leeft bij bewoners zijn rode draden voor het succesvol doorlopen van de klantreis.

SAMENWERKING, INFORMATIE EN FINANCIERING

Uit het onderzoek blijken diverse zaken voor collectieven essentieel te zijn voor het succesvol doorlopen van de klantreis. TNO bracht 9 succesfactoren en 10 knelpunten in kaart.
Deze betreffen onder meer de samenwerking met gemeentes en, het beschikken over structurele financiering.

Samenwerking met gemeentes

Voor collectieven vormen gemeentes een belangrijke stakeholder. Een goedesamenwerking draagt dan ook bij aan het succes van collectieven. Collectieven geven aan dat er nog (te) weinig van hun kracht gebruik wordt gemaakt door gemeentes. Gemeenten kunnen bewonersparticipatie stimuleren door (meer) ruimte en een explicietere rol te geven aan collectieven.

Structurele financiering

Om te kunnen professionaliseren en projecten grootschalig aan te pakken, zijn er meer vormen van subsidie nodig dan alleen een ‘opstartsubsidie’.Bijvoorbeeld een flexibel inzetbaar budget of meer mogelijkheden tot het lenen van geld.

Behoefte aan tools

Collectieven geven aan behoefte te hebben aan tools voor gemeenten, die gemeenten meer inzicht geven in hoe collectieven werken, helpen om de klantreisvan collectieven beter te faciliteren en inzichtelijk maken welke activiteiten gemeentes bij collectieven kunnen beleggen. Daarnaast is er behoefte aan tools voor collectieven zelf ter ondersteuning van hun werkzaamheden.

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

DRIJFVEREN EN BARRIERES ONDER BEWONERS

Eerder deed TNO onderzoek naar de drijfveren en barrières onder bewoners om aardgasvrij te gaan wonen. In het rapport is te lezen wat maakt dat huiseigenaren een aardgasvrij alternatief omarmen en wat hen tegenhoudt.

TNO Insights

Samen werkt het beter: bewonersparticipatie in de wijkaanpak

24 februari 2021
Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK doen inmiddels 46 gemeenten mee. Eerder onderzocht TNO wat bewoners beweegt of juist afremt hun woning aardgasvrij te maken. In een... Lees verder
Ons werk

Drijfveren en barrières richting aardgasvrij wonen in kaart

In 2050 moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Tot en met 2030 gaat het alleen al om ongeveer 1,5 miljoen woningen en gebouwen. Uitgangspunt van het kabinet is dat dit voor iedereen haalbaar... Lees verder
Contact

Drs. Nicole de Koning

  • Gedrag
  • Gedragsbeinvloeding
  • Adoptie
  • Experience
  • Participatie