Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland verandert voortdurend. Kennis hierover biedt een goede basis voor beleidsbeslissingen voor zowel brancheorganisaties als overheden. TNO onderzoekt werkend Nederland met de programma's ´Monitoring van de Arbeid´ en ´Impact assessment´.

Monitor Arbeid

TNO heeft een lange historie op het terrein van monitoring van arbeid en arbeidsgerelateerde gezondheid. Met grootschalige enquêtes onder werknemers (NEA), werkgevers (WEA) en zelfstandigen (ZEA) hebben we dé standaard voor arbeidscijfers in huis. We werken daarbij nauw samen met het CBS. De kracht van het monitorprogramma zit onder meer in:

 • De grote representativiteit van de steekproef.
 • Het grote aantal geënquêteerden, waardoor we veel branches, beroepen en andere doelgroepen in beeld kunnen brengen.
 • De mogelijkheid de arbeidscijfers te koppelen aan andere data, zoals CBS-gegevens over het inkomen en bedrijfsprestaties.
 • De mogelijkheid om deelnemers opnieuw te benaderen met specifieke vragen (herbenadering).

Om deze kennis over werkend Nederland toegankelijker te maken en het gebruik van monitordata te stimuleren, heeft TNO een speciale website ontwikkeld: www.monitorarbeid.nl. Op deze site vind je onder andere:

 • meer informatie over het monitoronderzoek onder werknemers (NEA), werkgevers (WEA) en zelfstandigen (ZEA).
 • vele publicaties die op basis van de monitordata zijn verschenen.
 • mogelijkheden data zelf te verkennen, bijvoorbeeld aan de hand van diverse interactieve visualisaties.
 • verschillende voorbeelden van toepassing van de data in maatwerkonderzoek, toolontwikkeling, scenariostudies etc.

Impact assessment

Met impact assessments voorspelt TNO de toekomst op het vlak van arbeid. We zetten geavanceerde modelleringstechnieken in om de effectiviteit en efficiëntie van maatregelen te voorspellen. Dit maakt inzichtelijk in hoeverre een maatregel bijdraagt aan beoogde doelstellingen, zoals een betere gezondheid, minder ziektelast en een hogere productiviteit. Zo wordt duidelijk of de kosten van de maatregelen opwegen tegen de baten en bij wie die kosten en baten precies vallen. Impact assessments helpen daarmee bij het doorrekenen en formuleren van beleidsscenario's en het nemen van beslissingen. Recente voorbeelden zijn onderzoeken naar:

 • De invloed van de kwaliteit van de arbeid en preventieve Arbomaatregelen op bedrijfspresentaties
 • De kosten en baten van interventies ter preventie van beroepsastma onder bakkerijmedewerkers
 • De effectiviteit van re-integratie-inspanningen voor werklozen

Ook na een implementatie kunnen we terugkijken of ingevoerde maatregelen het beoogde effect hebben. Voorbeelden van deze klassieke beleidsevaluaties zijn onderzoeken naar:

 • Het effect van arbeidsmarkthervormingen op werkloosheid en innovatievermogen
 • De kosteneffectiviteit van maatregelen ter preventie van agressie en geweld in de publieke taak

Samenwerking

Wij helpen graag sociale partners, branche- en beroepsorganisaties, bedrijven en instellingen, overheden en overheidsorganen bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen. Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden bespreken, neem contact met ons op.

Lees meer

Nieuws

Daling aantal flexwerknemers afgevlakt na begin coronacrisis

18 mei 2021
Lees verder
Nieuws

Arbobalans 2020: Kosten verzuim door beroepsziekten in vier jaar tijd verdubbeld naar 2,5 miljard euro

05 februari 2021
Werknemers die in 2018 een beroepsziekte opliepen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die in dat jaar geen beroepsziekte opliepen. De kosten van dit extra verzuim worden geschat op 2,5 miljard... Lees verder
Nieuws

TNO: diverse factoren verantwoordelijk voor burn-out klachten

12 januari 2021
Burn-outklachten stijgen gestaag sinds het einde van de economische recessie in 2013/2014. TNO deed, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoek naar de oorzaken, gevolgen... Lees verder

Contact

Drs. Seth van den Bossche