Ons werk

Monitoring van arbeid en impact assessment

Hoe staat het met de factor arbeid in een bepaalde sector, regio of specifiek beroep? Hoe beïnvloeden maatregelen bijvoorbeeld de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Kennis over arbeid biedt een goede basis voor beleidsbeslissingen voor zowel brancheorganisaties als overheden. TNO genereert deze kennis met de programma's ´Monitoring van de Arbeid´ en ´Impact assessment´.

TNO heeft een lange historie op het terrein van monitoring van arbeid en arbeidsgerelateerde gezondheid. Met grootschalige enquêtes onder werknemers (NEA), werkgevers (WEA) en zelfstandigen (ZEA) hebben we dé standaard voor arbeidscijfers in huis. We werken daarbij nauw samen met het CBS. De kracht van het monitorprogramma zit onder meer in:

  • De grote representativiteit van de steekproef.
  • Het grote aantal geënquêteerden, waardoor we veel branches, beroepen en andere doelgroepen in beeld kunnen brengen.
  • De mogelijkheid de arbeidscijfers te koppelen aan andere data, zoals CBS-gegevens over het inkomen en bedrijfsprestaties.
  • De mogelijkheid om deelnemers opnieuw te benaderen met specifieke vragen (herbenadering).

Maatschappelijke vragen leidden tot innovatieve initiatieven, zoals de Flexbarometer, met alle cijfers over flexwerk en flexwerkers. Ook maakt TNO jaarlijks tientallen maatwerkanalyses. Meer informatie over het programma Monitoring van Arbeid is hier te vinden.

Impact assessment

Met impact assessments voorspelt TNO de toekomst op het vlak van arbeid. We zetten geavanceerde modelleringstechnieken in om de effectiviteit en efficiëntie van maatregelen te voorspellen. Dit maakt inzichtelijk in hoeverre een maatregel bijdraagt aan beoogde doelstellingen, zoals een betere gezondheid, minder ziektelast en een hogere productiviteit. Zo wordt duidelijk of de kosten van de maatregelen opwegen tegen de baten en bij wie die kosten en baten precies vallen. Impact assessments helpen daarmee bij het doorrekenen en formuleren van beleidsscenario's en het nemen van beslissingen. Recente voorbeelden zijn onderzoeken naar:

  • De invloed van de kwaliteit van de arbeid en preventieve Arbomaatregelen op bedrijfspresentaties
  • De kosten en baten van interventies ter preventie van beroepsastma onder bakkerijmedewerkers
  • De effectiviteit van re-integratie-inspanningen voor werklozen

Resultaten van maatregelen voorspellen

TNO heeft expertise in en ervaring met impact assessments op het terrein van arbeid. We hebben de kennis om te bepalen welke bedoelde en onbedoelde effecten kunnen ontstaan en welke actoren en factoren er aantoonbaar toe doen. Met behulp van de laatste methoden en technieken modelleren we de effecten voor verschillende doelgroepen, zoals: werknemers, werkgevers en maatschappij. Dit stelt TNO in staat de resultaten van specifieke maatregelen te voorspellen. Dit is zeer bruikbaar voor partijen die omvangrijke en kostbare veranderingen overwegen.
We kunnen ook na een implementatie terugkijken of ingevoerde maatregelen het beoogde effect hebben. Voorbeelden van deze klassieke beleidsevaluaties zijn onderzoeken naar:

  • Het effect van arbeidsmarkthervormingen op werkloosheid en innovatievermogen
  • De kosteneffectiviteit van maatregelen ter preventie van agressie en geweld in de publieke taak
Nieuws

Jongeren en lager opgeleiden verliezers van economische crisis

12 juli 2018
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS blijkt dat jongeren en lager opgeleiden tot de ‘verliezers’ van de economische crisis behoren. TNO onderzocht de effecten van de crisisperiode... Lees verder
Nieuws

Risico beroepsziekte door gevaarlijke stoffen grootst in landbouw, industrie en zorg

14 mei 2018
Ruim één miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt tot bijna 3.000 sterfgevallen per jaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 (TNO/CBS)... Lees verder
Nieuws

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken

20 april 2018
Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden... Lees verder

Drs. Seth van den Bossche

Contact

Drs. Seth van den Bossche

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.