Ons werk

Regionaal economische dynamiek

Het vestigingsklimaat en ruimte om te ondernemen zijn essentiële voorwaarden voor het wel en wee van de BV Nederland. Knelpunten in het vestigingsklimaat zoals een dichtslibbend snelwegennet zijn te voorkomen door uitbreiding van het wegennet en economische activiteiten ruimtelijk anders te organiseren. Dit vergt veelal aanzienlijke ruimtelijke investeringen.

Een goede investeringsstrategie berust derhalve op een gedegen analyse van ruimtelijk economische dynamiek en het inzicht op welke plaatsen ruimtelijke investeringen een maatschappelijk en economisch acceptabel rendement hebben. De ruimtelijk economen bij TNO kunnen op verschillende manieren in deze kennisbehoefte voorzien. Startpunt in onze analysemethoden is altijd het inzicht dat huidige sterkten en zwakten niet ontkend worden. Kwantitatief, eenduidig vergelijkbaar, datamateriaal vormt dan ook een belangrijke grondstof voor ons advies. Op basis van deze gegevens kunnen we analyses maken op postcodeniveau - het niveau tot op de straat waarin u woont of werkt. Zo hebben we het ruimtelijk vestigingspatroon van de creatieve industrie gedetailleerd in kaart gebracht.

Economisch vervlochten

Biregionale input-outputtabellen zijn een andere belangrijke bron van informatie. Hiermee kan worden bepaald in hoeverre een regio economisch vervlochten is met omliggende regio's. Als een van de weinigen in Nederland zijn we hiermee in staat om concepten die ruimtelijke samenhang beschrijven (denk bijvoorbeeld aan economische clusters, corridorontwikkeling of stedelijke netwerken) ook daadwerkelijk empirisch te toetsen.

Benchmarks

Door TNO is, op basis van verschillende bronnen, de TNO Regio Database ontwikkeld. Dit gegevensbestand bundelt tijdreeksen van productie, toegevoegde waarde, arbeidsvolume en investeringen sinds 1970 op COROP-niveau. Op basis van deze bestanden zijn we in staat eenduidige benchmarks te maken van de economische situatie en ontwikkeling in stedelijke regio's, zowel in nationaal als in Europees verband.

Modellen

Om de invloed van het vestigingsklimaat in regionale groeiprognoses mee te nemen hebben we het REGINA-model ontwikkeld. Regionale toekomstverkenningen op basis van dit model zijn uitgevoerd in opdracht van private partijen. Voor de afweging van ruimtelijke investeringsbeslissingen maken we gebruik van ons Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel (RAEM). Dit model wordt in de Nederlandse standaard voor kosten-batenanalyes genoemd om indirecte effecten te berekenen.We mengen ons actief in de discussie over kosten-batenanalyse en in het project HEATCO geven mede vorm aan de harmonisatie van Europese richtlijnen op dit vlak.

Drs. Thijmen van Bree

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.