Ons werk

Climate Proof Cities

Als dynamische systemen waarin de meeste mensen wonen en werken zijn steden kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte en droogte. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting, van de openbare ruimte, het watersysteem en gebouwen is noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en te behoeden voor ongemak en maatschappelijke ontwrichting. Hoe maken we steden klimaatbestendig oftewel: climate proof?

Water in de stad biedt verkoeling tijdens een hittegolf (foto: hee-man.nl)

Climate Proof Cities (CPC) was één van de consortia binnen het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat dat heeft gelopen van 2010 tot 2014. Het doel van CPC was het versterken van het aanpassingsvermogen en het verminderen van de kwetsbaarheid van het stedelijke systeem voor klimaatverandering. In samenwerking met diverse stakeholders zijn strategieën en beleidsinstrumenten ontwikkeld voor de aanpassing van steden en gebouwen. Onderzoek is uitgevoerd binnen de brede context van stedelijke ontwikkeling, die niet alleen beïnvloed wordt door klimaatverandering maar ook door sociale, milieu en economische ontwikkelingen, en het stedelijke bestuurssysteem.

Integraal adaptatieonderzoek op basis van praktijkcases

Vanwege deze brede context werkten onderzoekers van verschillende achtergronden (klimaatwetenschappers, technische wetenschappers, stedenbouwkundigen, bestuurskundigen en ontwerpers) samen. Om de bruikbaarheid van de uitkomsten in de praktijk te vergroten werkten onderzoekers en eindgebruikers (gemeenten, waterschappen en provincies) nauw met elkaar samen in praktijkgerichte deelprojecten in Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Tilburg en Utrecht.

Uitkomsten

Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest efficiënt kan gebeuren door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Veel daarvan kunnen tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Daarvoor is wel samenwerking met veel en diverse partijen nodig.

Ons werk

Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (2008 – 2014)

Welke gevolgen heeft de wereldklimaatverandering op onze kuststreek, de laag liggende landelijke en stedelijke gebieden of Schiphol? Het Nationaal Programma Kennis voor Klimaat, dat werd uitgevoerd in... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder

Ir. Ronald Albers MpA

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.