Ons werk

Emissiefactoren voor het wegverkeer

Emissiefactoren voor het wegverkeer zijn officiële schattingen van de gemiddelde praktijkemissies van voertuigen, uitgesplitst per voertuigtype, Euroklasse, weg type en verkeerssituatie. Deze worden in Nederland berekend door TNO op basis van de resultaten uit meetprogramma’s die TNO uitvoert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De methodiek daarvoor is vastgesteld in de Taakgroep Verkeer en Vervoer (waarin PBL, TNO, CBS, en RWS zitting hebben) en wordt internationaal gerapporteerd.

Emissiefactoren worden vastgesteld door het overlegorgaan GCN/ GDN, een samenwerking onder supervisie van het RIVM tussen verscheidende ministeries, PBL, TNO en RWS. Deze emissiefactoren worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatste inzichten en medio maart gepubliceerd, conform artikel 66 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Emissiefactoren worden toegepast in de ontwikkeling en monitoring van milieu- en luchtkwaliteitsbeleid op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Gemeenten zijn verplicht gebruik te maken van die gegevens om lokale berekeningen uit te voeren.

Voorafgaand aan de introductie van een nieuwe Euroklasse maakt TNO inschattingen voor de te verwachten emissies voor alle voertuigcategorieën. Aangezien voorafgaand aan de introductie weinig tot geen voertuigen op de markt beschikbaar zijn, kunnen deze emissiefactoren niet worden bepaald op basis van emissiemetingen. Daarom geschiedt dit in eerste instantie op basis van verschillende kennisbronnen zoals lessen uit het verleden, expertinschattingen, literatuur en eventueel metingen aan prototypes. Zodra de emissienorm van kracht is en voertuigen op de markt komen, verricht TNO emissietesten op verschillende voertuigen. Op basis van de resultaten van deze metingen worden de te hanteren emissiefactoren berekend. Hierdoor zijn emissiefactoren voor verschillende Euroklassen door de jaren heen gewijzigd en bijgesteld op basis van de meest recente inzichten.

De in de meetprogramma’s van TNO geconstateerde hoge NOx-praktijkemissies van met name Euro 5 en 6 dieselvoertuigen zijn en worden steeds volledig meegenomen in de bepaling van de Nederlandse emissiefactoren.

Overige onderzoeken ten behoeve van emissieregistratie

Naast de bepaling van emissiefactoren voert TNO nog een reeks andere onderzoeken uit ten behoeve van de Nederlandse emissieregistratie. Daarbij gaat het om onderzoeken naar onder andere de vlootsamenstelling en de in- en uitstroom van voertuigen, veranderingen in het rijgedrag, en specifieke emissie-aspecten.

Lees meer

U vindt de meest recente rapporten over emissiefactoren voor het wegverkeer onderaan deze pagina.

Praktijkverbruik van personenauto’s

Lees verder

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan vrachtwagens en bussen

De Nederlandse overheid zet zich in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van vrachtwagens en bussen. Om over objectieve gegevens te kunnen beschikken, voert TNO in opdracht... Lees verder

Dr. Norbert Ligterink

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.