Bouwlogistiek

Slimme bouwlogistiek draagt bij aan duurzaam bouwen in steden. Een goed georganiseerd en gepland logistiek proces zorgt voor een minimaal aantal vervoersbewegingen en een vermindering van de verkeershinder door bouwwerkzaamheden.

Zie ook:

 • Platform Logistiek in de bouw 
 • TKI project “4C in bouwlogistiek” <link naar stukje met grijze heading ‘TKI project “4C in bouwlogistiek”’, volgende pagina van dit word-document>

Contactpersoon: Siem van Merriënboer ([email protected])

Verder informatie over bouwlogistieke ontwikkelingen en de rol van TNO daarin is te vinden in verschillende publicaties en nieuwsbrieven:

 • Quak, H.J., Klerks, S.A.W., Aa, S., de Ree, D. A., Ploos van Amstel, W., Merriënboer, S.A. Van (2011). Bouwlogistieke oplossingen voor binnenstedelijk bouwen (No. TNO-060-DTM-2011-02965). TNO.
 • Merriënboer, S.A. Van (2013). Best Practices in Bouwlogistiek. Delft: TNO/Bouwend Nederland.
 • Nieuwsbrieven TKI project “4C in bouwlogistiek”, dec 2014, mrt 2015, jun 2015, nov 2015.

Business modellen in stedelijke logistiek: Straightsol en CITYLOG

TNO heeft binnen verschillende projecten gewerkt veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van innovatieve stedelijke logistieke concepten. Hiervoor werd niet alleen naar de effecten van een oplossing gekeken, maar ook naar het business model van de partij die zo’n concept moet implementeren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden:

 • The floating depot in CITYLAB <insert link or download: http://www.citylab-project.eu/cartoons/Amsterdam_cartoon.jpg>
 • Business modellen in STRAIGHTSOL
  • <hier de link / download naar deliverable toevoegen:
  • 3 Business models for innovative and sustainable urban-interurban transport
  • 3 Addendum 1: Tutorial Urban Logistics Business Analysis
  • 3 Addendum 2: Business concepts: critical design options for implementing urban logistics solutions
 • Business model evaluatie van CITYLOG concepten (zoals de Bentobox, telematics en voertuig oplossingen). <insert link naar D6-2, deel 2>

Contactpersoon: Hans Quak ([email protected])

Verder informatie over stedelijke logistieke concepten en de rol van TNO daarin is te vinden in verschillende publicaties:

 • Quak, H.J., S.H. Balm, A.P. Posthumus (2014). Evaluation of City Logistics Solutions with Business Model Analysis , Procedia-Social and Behavioral Sciences 125, 111-124.
 • Van Rooijen, T. and Quak, H.J. (2014). City Logistics in the European Civitas Initiative, Procedia-Social and Behavioral Sciences 125, 312-325.

Platform Logistiek in de Bouw

TNO werkt binnen het platform Logistiek in de bouw (www.logistiekindebouw.nl) samen met kennisinstellingen, brancheverenigingen en ketenpartijen sinds enige jaren aan het verbeteren van de integrale logistieke keten in de bouwsector. Hierbij proberen we ondernemers een duwtje in de goede richting te geven door de veranderingen duurzaam in te richten, de kennis over bouwprocessen te verbreden, te verdiepen en verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om aannemers, handelaren, fabrikanten of transportondernemers, iedereen is vertegenwoordigd in het platform.

TKI project “4C in bouwlogistiek”

Sinds 2014 worden binnen het TKI project “4C in bouwlogistiek” slimme bouwlogistieke oplossingen in de praktijk toegepast. Daarvoor zijn twee proeftuin bouwprojecten geselecteerd: het consortium van TBI (Croon, Wolter Dost, JP van Eesteren, DHL) voor het Hotel Amstelkwartier (HAK) in Amsterdam en het consortium van VolkerWessels (VW bouwmaterieel, Boele en van Eesteren, Ed Lafeber) voor De Trip in Utrecht. De bedoeling is om binnen deze proeftuin bouwprojecten te experimenteren met verschillende bouwlogistieke oplossingen en ketenregie concepten en al doende daarmee ervaringen (lessons learned) op te doen en deze lessons learned te delen met de betrokken partijen uit het TKI-project. Deze lessons learned betreffen deels kengetallen voor het schatten van de impact van bouwlogistieke oplossingen op de prestaties van een bouwproject (in termen van kosten van een bouwproject, maar ook duurzaamheidsaspecten zoals emissies van schadelijke stoffen) en deels ervaringen met ketenregie concepten en informatiestromen in integrale bouwlogistieke ketens.

Deze publiek-private samenwerking is tot stand gekomen binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) van de topsector logistiek, welke tot doel heeft innovaties in de logistieke sector aan te jagen, voor de duur van 2 jaar (2014 t/m 2016). De samenwerking tussen kennisinstellingen en ketenpartijen in concrete praktijkcases levert waardevolle inzichten op over de toepasbaarheid en de impact op duurzaamheid van bouwlogistieke oplossingen in een stedelijke omgeving.

Contact

Dr. Hans Quak

 • stedelijke logistiek
 • stedelijke distributie
 • city logistics