TNO heeft in samenwerking met 19 stedenbouwkundige bureaus het project ‘Pilots Omgevingsvisies’ uitgevoerd gericht op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. TNO was in dit project trekker van het kennis- en leertraject en heeft de uitvoering van de negen pilots gecoördineerd evenals het leertraject voor 23 andere gemeenten en partijen. De rapportage is begin 2016 door de Minister van IenM opgeleverd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Afgelopen zomer heeft TNO – opnieuw onder de vlag van de Beroepsvereniging van Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) – een kort project uitgevoerd om de Omgevingsvisie te verbinden aan het Omgevingsplan. Hiervan is een factsheet opgeleverd.

Er zijn negen pilots gekozen die gedurende ongeveer anderhalf jaar zijn begeleid. De deelnemende pilots waren: provincie Groningen, negen gemeenten in de regio Leiden, Vereniging Markdal, gemeente Meerssen, gemeente Oirschot, gemeente Uden, gemeente Utrecht, gemeente Voorst en gemeente Zoetermeer. De onderwerpen die in de pilots aan de orde kwamen waren Participatie, Cultuurverandering, Gerichtheid, Integraliteit en Samenhang, Planvormingsproces en Digitalisering. De pilots hebben ook een voor hen actueel thema aan de orde mogen stellen. De onderwerpen in het thema Actueel varieerden van heel specifiek tot heel breed, van bijv. woonzorglandschappen tot energietransitie. TNO heeft getracht om maatwerk te leveren voor de kennisbehoefte van elke afzonderlijke pilot.

TNO is – samen met partners van de BNSP – nog steeds betrokken bij verschillende gemeentelijke trajecten rondom de implementatie van de Omgevingswet, in het begeleiden en ondersteunen van leertrajecten rondom pilots om de implementatie van de Omgevingswet te versnellen (o.a. in Rotterdam, Leiden en Peel en Maas).

Omgevingswet - Omgevingsvisie
Omgevingswet Algemeen

Meer informatie

Kamerbrief over eindrapportage pilots omgevingsvisie (Omgevingswet)

Lees hier
Roadmap

Afdeling Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder

Contact

Drs. Geiske Bouma

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling
  • Stedelijke innovatie
  • integrale planning
  • Smart Cities