Als kinderen al jong sportief zijn, werkt dit positief door op hun latere gezondheid. Dit zorgt uiteindelijk voor lagere zorgkosten. Vandaar dat behoefte bestaat aan (kosten)effectieve maatregelen die stimuleren dat kinderen bewegen. Gemeentes leggen vaak schoolzones aan uit het oogpunt van veiligheid. Het project Schoolzones onderzoekt of deze zones ook positief (kunnen) bijdragen aan de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen.

De inrichting van de bebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de hoeveelheid sport en beweging die kinderen krijgen. Zo blijkt uit onderzoek dat een veiliger omgeving met voldoende oversteekplaatsen en speelplekken positief kan bijdragen aan het sport- en beweeggedrag van kinderen. Kinderen brengen veel tijd door op en bij schoolpleinen en bewegen juist hier intensief. Veel gemeenten investeren in het aanleggen van schoolzones vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Bij deze schoolzones treft men maatregelen in de straten rondom de school die de veiligheid van de school en directe omgeving vergroten. Wanneer de schoolzones ook een positieve invloed hebben op het beweeggedrag door jongeren, kan dit een extra motivatie zijn voor gemeenten om hierin te investeren. TNO en VUmc onderzoeken of de schoolzones inderdaad positief bijdragen aan het sport- en beweeggedrag door kinderen.

Inzicht in kosteneffectiviteit

Het onderzoek Schoolzones loopt drie jaar (2013-2016) en vergelijkt scholen mét en zonder schoolzones met elkaar. Daarbij zijn de overige omstandigheden van de scholen, zoals wijksamenstelling, zo veel mogelijk gelijk. Het onderzoek kijkt of de schoolzones het sport- en beweeggedrag stimuleren bij schoolgaande kinderen (groep 6 en 7). Ook kijkt het naar de kosteneffectiviteit van de diverse maatregelen. Dit levert inzicht op in de succes- en faalfactoren van het invoeren van schoolzones. De resultaten hiervan worden meegenomen in de volgende versie van de praktische ´Leidraad inrichting veilige schoolomgeving´. Royal HaskoningDHV stelt deze op met en voor gebruikers. Het project wordt gefinancierd door het ZonMw programma Sport. VUmc en TNO zijn samen onderzoeksvormgever. Daarbij wordt samengewerkt met de volgende partijen: GGD Amsterdam, Jantje Beton, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Royal HaskoningDHV, Stadsregio Amsterdam en de Haagse Hogeschool.

Contact