Als dynamische systemen waarin de meeste mensen wonen en werken zijn steden kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte en droogte. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting, van de openbare ruimte, het watersysteem en gebouwen is noodzakelijk om de stad op termijn leefbaar te houden en te behoeden voor ongemak en maatschappelijke ontwrichting. Hoe maken we steden klimaatbestendig oftewel: climate proof?

Water in de stad biedt verkoeling tijdens een hittegolf (foto: hee-man.nl)

Climate Proof Cities (CPC) was één van de consortia binnen het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat dat heeft gelopen van 2010 tot 2014. Het doel van CPC was het versterken van het aanpassingsvermogen en het verminderen van de kwetsbaarheid van het stedelijke systeem voor klimaatverandering.

In samenwerking met diverse stakeholders zijn strategieën en beleidsinstrumenten ontwikkeld voor de aanpassing van steden en gebouwen. Onderzoek is uitgevoerd binnen de brede context van stedelijke ontwikkeling, die niet alleen beïnvloed wordt door klimaatverandering maar ook door sociale, milieu en economische ontwikkelingen, en het stedelijke bestuurssysteem.

Integraal adaptatieonderzoek op basis van praktijkcases

Vanwege deze brede context werkten onderzoekers van verschillende achtergronden (klimaatwetenschappers, technische wetenschappers, stedenbouwkundigen, bestuurskundigen en ontwerpers) samen. Om de bruikbaarheid van de uitkomsten in de praktijk te vergroten werkten onderzoekers en eindgebruikers (gemeenten, waterschappen en provincies) nauw met elkaar samen in praktijkgerichte deelprojecten in Rotterdam, Haaglanden, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Tilburg en Utrecht.

Uitkomsten

Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest efficiënt kan gebeuren door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Veel daarvan kunnen tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Daarvoor is wel samenwerking met veel en diverse partijen nodig.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke... Lees verder

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies