Infrastructuur vormt de ruggengraat van onze samenleving. Klimaatverandering beïnvloedt de infrastructuur: hevige regenbuien maken wegen onbegaanbaar, onweer kan stroomuitval veroorzaken. Het ‘worst case scenario’ is totale uitval waarbij het ene na het andere systeem uitvalt met een domino-effect: elektra, internet, wegen, spoor en de watervoorziening. Omdat deze systemen zo essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving is het belangrijk dat we op tijd rekening houden met de effecten van klimaatverandering. TNO coördineerde het onderzoek hiernaar binnen het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.

Het project INCAH (Infrastructure and Networks, Climate Adaptation in Hotspots) had een tweeledig doel: inzicht creëren in de effecten van klimaatverandering op verschillende soorten infrastructuur en een basis leggen voor het ontwikkelen van adaptatie strategieën om deze infrastructuur minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium bestaande uit TU Delft, Deltares, VU, KWR en TNO. In de onderzoeken tot dan toe zat geen samenhang. INCAH heeft de kwetsbaarheid van infrastructuren en netwerken op verschillende vlakken – technisch en economisch – onderzocht en de uitkomsten met elkaar gecombineerd. Het heeft een basis gelegd voor berekeningen en modellen, om daarmee later systematisch afhankelijkheden te kunnen modelleren. Bij klimaatadaptatie moet je rekening houden met onverwachte gebeurtenissen, zwakke plekken op onverwachte locaties en onverwachte samenhangen. Door die in beeld te brengen, zijn keuzes gefundeerder te maken. TNO heeft deze expertise ook ingezet bij het ontwikkelen van bouwstenen voor de nationale adaptatiestrategie.

Integrale kwetsbaarheidsanalyse vraagt koppeling wetenschap en praktijk

Voor een gebiedsstudie in Rotterdam-Noord bracht TNO beheerders en ontwikkelaars van verschillende netwerken in dit gebied aan tafel met wetenschappers.  Hieruit bleek dat de verschillende infrastructuurnetwerken sterk met elkaar verweven zijn en dat betrokkenheid van infrastructuurbeheerders essentieel is om samen de kwetsbaarheid te analyseren. Voor de buitenstaander lijkt het vanzelfsprekend dat, in geval van nood, de samenwerking tussen de organisaties goed geregeld is. De realiteit blijkt weerbarstiger.

Onzekerheid de baas met hulp van een game

Bij het plannen van infrastructuur is de aanname vaak dat de economie zal groeien. Dus legt men nu alvast bredere wegen aan om de toekomstige toename van het verkeer op te vangen. Ook al is het nog onzeker of de economie wel zál groeien. Als het gaat om de onzekerheid rond klimaatverandering is de insteek heel anders. Dan wordt niet gedacht vanuit het opvangen van de extremen, maar neigen de beslissers er eerder naar om de risico’s laag in te schatten. Klimaatonzekerheden worden sneller genegeerd dan wankele verwachtingen over het aantal auto’s en vrachtwagens op de weg door economische groei. TNO ontwikkelde samen met MIT een management game om onzekerheid over klimaatverandering mee te nemen in besluitvorming over infrastructuur. De mensen die de game spelen kiezen steevast voor robuustere opties als ze redeneren vanuit klimaatscenario’s.

Roadmap

Afdeling Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke... Lees verder

Contact

Ir. Nienke Maas

  • Governance
  • Klimaatadaptatie
  • Strategie en beleid