Bij omstreden ruimtelijke projecten komt het regelmatig voor dat keuzes over een oplossing keer op keer ter discussie staan. Vaak stellen belanghebbenden dat het onderzoek voorafgaand aan die keuzes niet deugt. Recente voorbeelden zijn CO2 opslag, het aanleggen van nieuwe snelwegen en het effect van boringen in de Waddenzee. Dit leidt vaak tot een ware rapportenstrijd, waarbij veel tijd, geld en vertrouwen verloren gaat.

Zo wordt er getwist over de onafhankelijkheid van onderzoekers, relevantie van de onderzoeksvragen, verkeerde invoergegevens of verkeerd geïnterpreteerde of slechts ten dele openbaar gemaakte onderzoeksresultaten. Het gevolg is dat besluitvorming blijft slepen of dat niemand echt tevreden is met de bereikte compromissen. Dergelijke situaties kunnen voorkomen worden door belanghebbenden gestructureerd met elkaar in gesprek te brengen en gezamenlijk aan een gedeelde kennisbasis te bouwen. Het is verstandig om bij controversiële - vaak politiek gevoelige - ontwikkelingsprojecten te kiezen voor een mediation-aanpak.

Impasses doorbreken

TNO begeleidt als onafhankelijk orgaan controversiële ruimtelijke projecten. Door middel van kennismediation helpen wij mensen gestructureerd in gesprek om impasses te doorbreken. Onze benadering is dat we systematisch processen opzetten om de invalshoeken en ideeën van overheden, stakeholders en het publiek te integreren in een geaccepteerde en uitvoerbare oplossing. Alle betrokkenen maken gebruik van hun eigen kennis en de kennis van experts. Daarbij wordt rekening gehouden met:

  • de beleidsmatige context waarin het omstreden project zich bevindt;
  • de bestuurlijke verhoudingen tussen verschillende overheidsinstanties;
  • de randvoorwaarden die alle betrokkenen stellen aan het proces en de uitkomsten.

Een voorbeeld: Arnemuiden

In een periode van bestuurlijke hervormingen presenteerde Middelburg ambitieuze plannen over de toekomst van de stad. De ruimtelijke plannen strekten in de richting van de nieuwe stadswijk Arnemuiden. De visie stuitte op stevig verzet van Arnemuidenaren die geen waardering hadden voor het onder water zetten van landbouwgrond en woningen. De besluitvorming werd op de lange baan geschoven. Intussen groeide de noodzaak om het gebied een impuls te geven, mede door teruglopend toerisme. In nauwe samenwerking met overheidspartners en deels gefinancierd door Leven met Water begeleidde TNO een mediationtraject met bewoners, boeren en bedrijven uit Arnemuiden. Om het gebied een kwalitatieve impuls te geven hebben zij gestructureerd scenario's ontwikkeld voor de inrichting van het gebied. Hun ideeën en vragen werden steeds voorgelegd aan experts en leidden tot aanpassingen van de ideeën om deze realiseerbaar te maken. De scenario's zijn door de bewoners ter advies aan het bestuur aangeboden en zijn inmiddels overgenomen in de ruimtelijke plannen van Middelburg.

Contact