Een mobiliteitstransitie zonder sturing kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen. Denk daarbij aan ‘verrommeling’ van de openbare ruimte, negatieve impact op milieu, afname van verkeersveiligheid, uitsluiting van gebruikersgroepen, het vastlopen van mobiliteit met verschillende vervoersmiddelen op specifieke locaties en een potentieel verlies aan arbeidsplaatsen en overheidsinkomsten uit mobiliteit en economische impact voor bedrijven. TNO adviseert overheden bij het vormgeven van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem en het sturen van de mobiliteitstransitie.

Whitepaper: Succesvolle mobiliteitstransitie met adaptieve reisbegeleiding

Ontdek onze inzichten op het gebied van de mobiliteitstransitie.

Download

De opkomst van nieuwe technologieën, zoals Mobility as a Service (MaaS), Self-Organizing Logistics (SOL), brengt verschillende uitdagingen met zich mee als het gaat om de mobiliteitstransitie. Men moet anticiperen op versnelling en schaalvergroting van technologische innovaties, die invloed hebben op onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektrische stepjes en deelscooters. Het gebruik van deze vervoersmiddelen is in de landen om ons heen in enkele maanden tijd explosief gegroeid.

Daarnaast verandert de rol van gevestigde partijen én komen er nieuwe partijen bij in het mobiliteitsveld. En doordat gebruikers van consument veranderen in product, doordat zij voor diensten niet (alleen) met geld maar ook met data betalen (zoals een uitwisseling van privégegevens), staan de behoeften van gebruikers niet langer vanzelfsprekend voorop.

Wat kunnen technologische ontwikkelingen betekenen voor maatschappelijke kansen?

Het voortzetten van het huidige mobiliteitsbeleid kan leiden tot een situatie waarin het mobiliteitssysteem niet wordt gevormd door het maatschappelijk perspectief, maar door de belangen van invloedrijke (internationale) marktpartijen en technologische mogelijkheden. Het voorkomen van deze ongewenste situatie vergt inzicht in wat technologische ontwikkelingen kunnen betekenen voor maatschappelijke kansen en uitdagingen.

Daarnaast vraagt het om adaptief programmeren, aansluitend op missie gedreven innovatiebeleid. Dit betekent continu sturen op de maatschappelijke doelen, ruimte én kaders bieden voor marktpartijen om nieuwe mobiliteitsdiensten tot bloei te brengen en voor gebruikers sturen op ‘Mobility for all’: toegankelijk, betaalbaar en eerlijk.

NU ACTIE ONDERNEMEN

Om maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is nu actie nodig, van alle betrokkenen én met name de overheid. Dit begint bij het concretiseren van een integrale visie op onze toekomstige mobiliteit, logistiek en ruimtelijke ontwikkeling en vergt samenwerking, binnen Nederland en Europa. Wij zijn er van overtuigd dat onderstaande manier van overheidshandelen ons tot een toekomstig mobiliteitssysteem brengen:

Integraal en adaptief

Werk stapsgewijs toe naar een visie en sturing die uiteindelijk over alle domein-, departement- en systeemgrenzen heen loopt. Ga daarnaast adaptief programmeren waarbij toekomstbestendige doelen het ankerpunt zijn, er zicht is op de impact van (technologische) ontwikkelingen en flexibel wordt omgegaan met het inzicht van beleidsinstrumenten.

Hierbij is het van belang om de maatschappelijke doelen voor de lange termijn als leidraad te nemen en een adaptieve beleidssturing te kiezen. Alleen dan is het mogelijk om de juiste timing van de vereiste acties te bepalen en prioriteiten vast te stellen om het gehele mobiliteitssysteem te laten bewegen in de richting van het gewenste transitiepad.

Samenwerking 

Stimuleer publiek-private samenwerkingen waarin gezamenlijke kennisontwikkeling en het versnellen van innovaties centraal staat. Zoals de digitale infrastructuur, waar Nederland een koploperrol in kan pakken. Dit vereist bovendien meer samenwerking tussen overheden binnen Nederland én Europa om zo sterk te staan in een internationaal speelveld.

Door een herijking te maken van verschillende rollen en verantwoordelijkheden (van alle overheden) kan worden gezorgd dat de belangen van overheden, bedrijven en gebruikers in het mobiliteitsecosysteem in balans zijn en blijven en kunnen beleidsdilemma’s inzichtelijk worden gemaakt. Overheden, ga aan de slag met bedrijven en kennispartijen: bundel de krachten en ga samen leren!

Adaptief programmeren

Programmeer adaptief, zodat toekomstbestendige doelen het ankerpunt zijn, er zicht is op de impact van (technologische) ontwikkelingen en flexibel wordt omgegaan met het inzicht van beleidsinstrumenten. Zo kan efficiënt ingespeeld worden op een variëteit van mogelijke wendingen en kan geleerd worden hoe het mobiliteitssysteem toekomstbestendig kan worden vormgegeven. 

WAT HEEFT TNO TE BIEDEN?

TNO heeft integrale, innovatieve, domein overschrijdende kennis en zicht op de impact van disrupties – met kennis van de technologische details die er toe doen – en van maatschappelijke transities ten aanzien van mobiliteit, logistiek, verstedelijking, economie en governance.

Met onze innovatieve tools, kennisproducten en -instrumenten en technische innovaties kunnen wij helpen het toekomstige mobiliteitssysteem en de leefomgeving vorm te geven. Met op wetenschappelijk bewijs gestoelde kennis helpen we overheden en bedrijven om maatschappelijke effecten te optimaliseren en risico’s te minimaliseren.

Met ons meedenken?

Wil je met ons meedenken over hoe we gezamenlijk een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen vormgeven?

Neem contact op
Kennis

Societal impact for accessibility and liveability

Welke effecten hebben de duurzaamheidsambitie en digitalisering op de wijze waarop we ons in de stad en de metropoolregio vervoeren? Met integrale modellen en data brengt TNO de toekomst in beeld en helpen... Lees verder
Contact