Integrale stedelijke ontwikkeling

TNO werkt aan majeure opgaven met een link naar het ruimtelijk domein, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie van de stedelijke omgeving en vergroten van economische veerkracht. Zij ontwikkelt daarvoor een samenhangende aanpak die bij deze transitie aansluit. Aan de basis van die complexe aanpak staat kennis over de inrichting van stedelijke gebieden en de maatschappelijke en financiële gevolgen daarvan. Een toolbox met actie-onderzoek, instrumenten en modellen van TNO draagt bij aan de integrale stedelijke ontwikkeling en daadwerkelijke verandering. Succesvolle toepassing daarvan vraagt om een aantal succesvoorwaarden die TNO kan helpen realiseren.

Transitie in ruimtelijk beleid

Het Nederlandse ruimtelijke beleid is volop in beweging. Er vindt een significante transitie plaats van centraal naar decentraal, van overheid naar burgers en ondernemers, van behouden en beschermen naar ontwikkelen en benutten, van inkaderen naar uitnodigen, van sturen naar loslaten. Hierbij hoort het inspelen op lokale omstandigheden en het samenwerken met een breed spectrum aan lokale partijen. TNO ontwikkelde het lerend netwerk voor de Pilots Omgevingsvisie.

Waardenontwikkeling

Belangrijke vraag is: hoe kunnen we met de ruimtelijke investering meerdere belangen integreren en dus voor meerdere partijen waarde creëren? Naast een positieve, flexibele houding is er informatie nodig over die waarden, nu en in de toekomst, en op welke wijze deze waarden veranderen als gevolg van ingrijpen of autonome ontwikkelingen. Het combineren van de maatschappelijke opgaven met financiële kaders om tot maximalisering van de maatschappelijke waarden te komen is essentieel. Het maken van slimme combinaties tussen diverse ruimtelijke opgaven (in Smart Sustainable Districts) en leren van elders gebruikte oplossingen (in EurbanLab) helpt.  

Betrekken van lokale actoren

Integrale stedelijke ontwikkelingen zijn in toenemende mate afhankelijk van een veelvoud van kleine, ad hoc en zelforganiserende initiatieven, die niet altijd aansluiten bij een beleidswereld die gericht is op sturing, zekerheid en controle. Er moet dus continue gelaveerd worden tussen initiatieven van onderop en neerzetten van ruimtelijke kaders. Het effectief benutten van lokale initiatieven vraagt om betrokkenheid van actoren die voortdurend verbindingen leggen en op die manier het meeste bijdragen aan de robuustheid en veerkracht van lokale initiatieven. Lokale kennis blijkt ook waardevol om de huidige staat van een gebied goed in beeld te brengen en de opgaven te identificeren (in ARCH).

Adaptief en flexibel inrichten

Concepten als strategisch navigeren en lerend organiseren helpen om in deze nieuwe ruimtelijke realiteit investeringen elkaar te laten versterken in plaats van tegen te werken en voorkomen dat goedbedoelde ruimtelijke investeringen op zichzelf staande projecten blijven zonder dat ze meerwaarde voor elkaar en hun omgeving genereren. Strategisch navigeren is een praktijk van risico-nemen, van niet helemaal controle hebben en voortdurend openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Lerende organisaties zijn in staat om te reflecteren op het eigen handelen en om hun werkwijzen te monitoren. Voor Smart Cities worden indicatoren ontwikkeld als middel om te monitoren, te sturen op lange termijn doelstellingen en projecten te selecteren (in Citykeys).

 

Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Smart Cities
Contact

Ir. Nienke Maas

  • governance
  • klimaatadaptatie
  • strategie en beleid
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.