Verduurzaming van het stedelijke energiesysteem

Voor het bereiken van de energiedoelstellingen voor de gebouwde omgeving (energieneutraal in 2050) is het zinvol de gebouwen, de openbare ruimte en de andere functies als een geheel te beschouwen. Natuurlijk zal per gebouw moeten worden gekeken naar hoe deze zo energiezuinig mogelijk kan worden gemaakt. Maar omdat een gebouw een onderdeel vormt van het (energie)systeem van de wijk moeten keuzes op dat niveau afgewogen worden en zijn er efficiënte oplossingen mogelijk als de omgeving wordt meegenomen.

Door het energiegebruik van gebouwen slim te koppelen en te sturen kan lokaal vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Ook kunnen collectieve oplossingen, zoals een warmtenet efficiënter zijn dan individuele oplossingen. Tegelijkertijd moet het energiesysteem in samenhang functioneren met andere belangrijke functies van de stad, zoals aantrekkelijk leefklimaat, broedplaats voor ondernemerschap, bereikbaarheid, gezond leven.

Bij dit energievraagstuk is een groot aantal verschillende spelers betrokken. Dit zijn zowel lokale actoren, zoals bewoners en gebruikers en eigenaren van gebouwen en openbare ruimte, als plaatsongebonden spelers als technologieleveranciers, netbeheerders, energiebedrijven en investeerders. Ieder van deze actoren beschikt over slechts een deel van de benodigde middelen (zoals financiën, eigendom, draagvlak, technologie, kennis, informatie, wettelijke kaders etc) om de energiedoelstellingen voor wijken en gebieden te realiseren. TNO werkt aan instrumentarium en projecten voor Smart Cities waarmee we duurzame energie doelstellingen van Nederland op gebiedsniveau kunnen versnellen.

Voorbeeldprojecten

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder
Expertise

Monitoring & Control Services

Monitoring & Control Services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control opgaven in domeinen als duurzame energie, smart industry, defensie en smart city. Lees verder

Smart Cities
Contact

Ir. Nienke Maas

  • governance
  • klimaatadaptatie
  • strategie en beleid
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.