Een groot deel van de goederenstromen in Nederland is internationaal en verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de transport- en logistiek-gerelateerde CO2-uitstoot. In totaal wordt bijna 1.800 miljoen ton per jaar van, naar en door Nederland vervoerd. Maar liefst 62% van alle tonnen wordt vervoerd binnen de Nederlandse grenzen, waaronder het achterlandvervoer van en naar de zee- en luchthavens.

Het handelingsperspectief voor verregaande decarbonisatie

Het klimaatakkoord van Parijs betekent dan ook voor deze sector een grote uitdaging: internationaal transport en logistiek moeten in 2050 minstens een factor 6 maal efficiënter worden. Dit betekent dat in 2050 de CO2-uitstoot ten gevolge van internationale goederenstromen in Nederland praktisch tot nul moet worden gereduceerd. In opdracht van de Topsector Logistiek hebben Connekt, TNO en CE Delft in kaart gebracht welke mogelijkheden de sector heeft om deze forse opgave te realiseren.

De Outlook is bedoeld om belanghebbenden te informeren over mogelijkheden voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. De Outlook is door TNO en CE Delft met Connekt uitgewerkt en bij een groot aantal stakeholders in de sector getoetst. Op basis van de eerste versie van de Outlook, die nu gereed is, wordt in de komende maanden een verdere concretisering gegeven aan de scope en invulling, onder andere door middel van een consultatieronde met overheden, bedrijven en organisaties uit de logistiek en energiesector. Op deze wijze wordt een volgende versie van de Outlook vastgesteld, waarin het handelingsperspectief voor de internationale logistiek verder wordt ingevuld.

Outlook on Hinterland and Continental Freight

Deze eerste Outlook on Hinterland and Continental Freight schetst voor het achterland- en continentaal transport dat in Nederland plaatsvindt de mogelijke manieren voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot: de zogenaamde decarbonisatiemaatregelen. Door deze maatregelen in de tijd te plaatsen, ontstaat zicht op de mogelijke routes (transitiepaden) naar een factor-6 efficiënter internationaal transport en logistiek. De transitiepaden zijn opgesteld voor vijf subsegmenten: droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten. Per segment wordt zo duidelijk wat er nodig is om de doelstellingen te halen, waarbij ook zichtbaar wordt waar de grootste pijnpunten zullen liggen en wat de invloed is van de (grote) onzekerheden en mogelijke onverwachte ontwikkelingen (dark horses).

Rol TNO

Net als voor de stadslogistiek is nu voor een ander groot segment in het transport in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn om de doelstellingen voor Parijs te halen. De grote hoeveelheid kennis die TNO en CE Delft op dit terrein hebben vormt een solide basis om voor overheden en bedrijfsleven de mogelijkheden voor decarbonisatie vast te stellen. Door de integrale benadering kunnen beleidsmaatregelen worden onderbouwd en geprioriteerd en kan de Topsector Logistiek worden geholpen bij het behalen van haar duurzaamheidsdoelstellingen.

De Outlook van 2018 is te downloaden via de Topsector Logistiek Website

ga naar site

Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies