TNO is actief binnen diverse projecten om duurzame mobiliteit te bevorderen en voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Binnen het project CARES adviseert TNO beleidsmakers op het gebied van in te zetten meetmethoden om verkeersemissies te handhaven. In het project uCARe wordt de verkeersemissie en het bewustzijn hiervan juist bij de eindgebruiker onder de aandacht gebracht. TNO standaardiseert emissiedata om bestuurders een persoonlijk advies te geven en maakt onder andere video’s voor bewustwording en gedragsverandering.

CARES – City Air Remote Emission Sensing: inzetten van meetmethoden voor handhaving

Al decennialang proberen steden en handhavingsorganisaties op allerlei manieren de CO2-uitstoot van voertuigen te meten. Tot nu toe gebeurde dat veelal via vaste opstellingen langs de weg of met de zogenaamde ‘snuffelbus’, waarin meetapparatuur is verwerkt. De bedoeling is om voertuigen die door slecht onderhoud of opzettelijk knoeien een hoge uitstoot veroorzaken van de weg te halen of uit bepaalde gebieden te weren. Maar de meest gebruikte meetmethoden kennen ook zwakke kanten. Zo zijn vaste opstellingen door de korte meettijd minder nauwkeurig en is de snuffelbus relatief arbeidsintensief.

City Air Remote Emission Sensing (CARES) is een onderzoeksproject dat valt onder het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Experts uit heel Europa op het gebied van verkeersemissies komen hierin samen om te werken aan nauwkeurigere en meer betrouwbare manieren om metingen te verrichten. De doelstelling is om de drempel te verlagen om meetmethoden in te zetten voor handhaving. Want alleen door op grote schaal te handhaven kunnen we uitstoot van wegverkeer wereldwijd terugdringen. Dat gebeurt aan de hand van een combinatie van technologieontwikkeling, nieuwe analysetechnieken, demonstraties en de brede verspreiding van onderzoeksresultaten. Het project ging in 2019 van start voor tenminste drie jaar en TNO is een van de achttien betrokken partners.

Binnen het CARES-project werkt TNO aan een hogere precisie en de complementaire inzetbaarheid van alle soorten systemen. Door bijvoorbeeld camera’s boven de weg te installeren en deze te verbinden met een weersensor en een uitstootmeter kan je op afstand en gedurende lange tijd metingen verrichten. Dat zorgt voor meer nauwkeurige metingen. Zo kunnen beleidsmakers sneller en effectiever beslissingen nemen om uiteindelijk tot ‘zero emission’ te komen.

uCARe – You Can Always Reduce Emissions, because you care

Luchtvervuiling is wereldwijd een van de grootste maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe technologische innovaties en strengere wetgeving hebben geleid tot significante verminderingen. Toch is de uitstoot van wegverkeer nog steeds te hoog. Sinds 2019 werkt TNO daarom met dertien partners samen in het onderzoeksproject uCARe, onderdeel van het H2020-programma van de Europese Unie. Dit project is uniek omdat het gericht is op het terugdringen van verkeersemissies door de weggebruiker te betrekken en hen actief te wijzen op de bijdrage die ze kunnen leveren aan schoon rijden.

In samenwerking met steden, regio’s en NGO’s organiseert uCARe bijvoorbeeld evenementen waar de burger via metingen kan vaststellen hoeveel uitstoot zijn of haar auto veroorzaakt. Met name dieselauto’s zijn daar schuldig aan. En door een speciale sensor voor enige tijd in de auto te laten installeren kan deze uitstoot ook over een langere periode worden gemeten. Andere leermiddelen en testjes die thuis kunnen worden uitgevoerd helpen om weggebruikers meer inzicht te bieden in luchtvervuiling door voertuigen. Binnen het project standaardiseert TNO emissiedata op detailniveau om bestuurders een persoonlijk advies te kunnen geven. Daarnaast maakt TNO video’s en ander educatief materiaal voor gebruik bij evenementen en pilots voor campagnes van gemeentes en NGO’s.

Heb je een idee voor een campagne voor schoner rijden?

Wil je graag bestuurders persoonlijk advies geven met een app op basis van gestandaardiseerde data? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen
Contact