nieuws

Aanpassing organisatie TNO door marktontwikkelingen en daling overheidsfinanciering

21 okt 2015

De Raad van Bestuur van TNO heeft bekend gemaakt hoe de organisatie wordt aangepast en welke gevolgen dit heeft voor een deel van de medewerkers. De aanpassing is een gevolg van de daling van de overheidsfinanciering voor TNO in de periode 2016-2017. De aanpassingen geven invulling aan de portfoliokeuzes die eerder dit jaar zijn gemaakt. TNO kiest in haar portfolio voor het versterken van die gebieden van haar kennisbasis waar de impact van TNO het meest wordt onderkend. Een gevolg hiervan is dat een aantal kennisgebieden versneld wordt afgebouwd en dat daarmee ook personele reducties in die gebieden onontkoombaar zijn. Het betreft een voorgenomen besluit dat is voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

Hoogwaardige multidisciplinaire kennisbasis

De portfoliokeuzes en daaruit resulterende organisatieaanpassingen zijn erop gericht om, ondanks de teruglopende overheidsfinanciering en het achterblijven van bijdragen vanuit de markt in bepaalde gebieden, de Nederlandse samenleving, overheid en het bedrijfsleven ook in de toekomst een hoogwaardige toegepaste kennisbasis te kunnen blijven bieden. Meerdere delen van de TNO-organisatie worden geraakt, zij het in verschillende mate. Van enkele expertises uit onze kennisbasis wordt volledig afscheid genomen, van een aantal wordt de omvang verminderd en sommige expertises worden samengevoegd. De themaorganisatie, waarmee TNO de expertises ontsluit voor de markt, en de gecentraliseerde staven zullen meekrimpen met de expertises.

Krimp

De voorgenomen aanpassingen leiden helaas tot een krimp van de organisatie met 220 fte (gemeten over het tijdsvak 1 jan 2015- 1 jan 2016). De afgelopen maanden is van deze reductie al zo’n 60% gerealiseerd o.a. door vacatures niet in te vullen of tijdelijke contracten niet te verlengen. Voor ruim 100 medewerkers zal de functie helaas vervallen TNO zal zich maximaal inzetten op een actieve herplaatsing naar werk binnen of buiten de organisatie.

TNO wil, vanuit haar multidisciplinaire kennisbasis, gericht blijven bijdragen aan de vijf transities uit onze strategie, en een dynamische en flexibele ’netwerk’-organisatie voor de toekomst  bieden: extern en marktgericht en sterk verbonden met partners in grootschalige publiek-private samenwerkingen en daarmee bijdragend aan de versterking aan het innovatievermogen van Nederland.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.