nieuws

De Nationale Wetenschapsagenda geeft richting aan onderzoek in Nederland

30 nov 2015

Nederland heeft een vernieuwende Nationale Wetenschapsagenda, die bestaat uit 140 grote wetenschappelijke vragen. Deze vormen het fundament voor ‘routes’ waarmee nieuwe verbindingen over de gehele onderzoekketen kunnen worden gelegd. Op 27 november is de Wetenschapsagenda gepresenteerd aan de Ministers van OCW en EZ en de Staatssecretaris van OCW. Tegelijkertijd is de Wetenschapsagenda door deze bewindslieden namens het Kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. TNO vertegenwoordigt de TO2 in de kenniscoalitie. Onder leiding van een stuurgroep is daar de afgelopen negen maanden aan gewerkt. Deze Nationale Wetenschapsagenda stimuleert creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema’s. Door het opstellen van de agenda zijn wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij dichter bij elkaar gekomen.

In de gekozen vorm nodigt de agenda uit om gezamenlijk—wetenschap, bedrijfsleven, overheid, samenleving—routes uit te stippelen door het landschap van de vragen. Het gehele netwerk van fundamenteel, strategisch, praktijkgericht en toegepast onderzoek zal in de Wetenschapsagenda inspiratie vinden om samen belangrijke vraagstukken aan te pakken. De kenniscoalitie heeft zestien eerste routes voorgesteld om mee aan de slag te gaan. Door de combinatie van clustervragen en routes wordt de hele onderzoekgemeenschap (alfa, bèta, gamma) bij wetenschappelijke, industriële en maatschappelijke uitdagingen betrokken. Bovendien blijven de inhoud en het effect van de Wetenschapsagenda zich door het gebruik ontwikkelen. Dit krijgt zijn weerslag in een steeds rijker wordende digitale versie: www.wetenschapsagenda.nl.

De komende jaren zal de kenniscoalitie de Wetenschapsagenda als uitgangspunt nemen voor verdere profilering en zwaartepuntvorming, zoals vastgelegd in de Wetenschapsvisie 2025. In gezamenlijkheid zal de kenniscoalitie werken aan het stellen van prioriteiten en zal een investeringsagenda worden opgesteld, gericht op het volgende regeerakkoord. Zonder extra middelen voor onderzoek—fundamenteel, strategisch, toegepast, praktijkgericht—is er nauwelijks ruimte om met veelbelovende routes stevige stappen voorwaarts te maken. De kabinetsdoelstelling om 2,5% van het bbp uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling is nog niet bereikt. De kenniscoalitie is ervan overtuigd dat met de juiste extra investeringen de Wetenschapsagenda—een project dat zoveel enthousiasme en energie heeft opgewekt bij alle betrokkenen—nog jarenlang zal kunnen doorwerken in het Nederlandse onderzoeklandschap.

Presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda

Website
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.