nieuws

H2S in de bodem vaak voorkomend verschijnsel

25 nov 2015

Naar aanleiding van een incident met het vrijkomen van H2S gas, waarbij een jongetje ziek werd na het oppompen van grondwater in een waterspeeltoestel in het speelbos bij Deurne, is in 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd door een expert panel (Boukes et al. 2014, Rapport “Zwavel, zware metalen en grondwater in Deurne”).

In dat rapport wordt aanbevolen een vervolgonderzoek te doen omdat enerzijds de oorzaken van het vrijkomen van H2S nog niet duidelijk zijn, en anderzijds onduidelijk is of er ook op andere plaatsen in Noord-Brabant een probleem zou kunnen ontstaan bij het oppompen van grondwater. Bestuurlijk is afgesproken dat de provincie een vervolgonderzoek opzet met een meer regionaal karakter. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

1. Waar kan in de provincie Noord-Brabant het vrijkomen van H2S uit de bodem optreden?
2. Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn handelingsperspectieven?

Op 9 september 2014 is over de inhoud van een dergelijk vervolgonderzoek gesproken met vertegenwoordigers van het waterschap Aa en Maas, de gemeente Deurne, de provincie Noord-Brabant en TNO Geologische Dienst Nederland. Op basis van dit overleg is gekozen voor een onderzoeksopzet op hoofdlijnen, bestaand uit een bemonsteringscampagne op H2S in geselecteerde waarnemingsputten uit het provinciale meetnet, aangevuld met een aantal beregeningsputten. Bij de bemonsteringen worden metingen verricht op verschillende tijdstippen in lucht en in het water. Voorafgaand aan de huidige studie is in de periode september-december 2014 een plan van aanpak opgesteld.

Bij het opstellen van dit plan van aanpak is een aantal hypotheses uitgewerkt en is in beperkte mate een begin gemaakt met veldonderzoek en data-analyse. Daarover is gerapporteerd in TNO rapport R11572 (Broers, 2014).

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in de periode januari 2015-september 2015 is uitgevoerd op basis van het in 2014 gemaakte plan van aanpak.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.