nieuws

Lage NOx-emissies Euro VI bussen in praktijk gewaarborgd

20 apr 2015

TNO monitort in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de schadelijke uitstoot van Euro-VI vrachtwagens en bussen. Doel van deze monitoring is te onderzoek of voertuigen aan de  typekeuringseisen voldoen en in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk schoon zijn. Op basis van de uitgevoerde metingen is gebleken dat het gat tussen de typekeuring en de praktijk met de introductie van Euro VI aanmerkelijk kleiner is geworden.

Stadsbus bij TNO Powertrain Test Center te Helmond

Om inzicht te verkrijgen in de emissieprestaties van Euro-VI dieselbussen biedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan dat TNO monitortesten uitvoert voor concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI stadsbussen aan te schaffen. IenM beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van daadwerkelijk schone voertuigvloten te bevorderen.

Stedelijk gebruik

Ondanks dat de scherpere Euro VI norm gemiddeld een grote verbetering met zich meebrengt, kunnen er tussen typen Euro VI voertuigen (en dus ook bussen) nog grote verschillen zitten in de NOx-uitstoot in de praktijk. Dit verschil komt voor bussen vooral tot uiting tijdens een typische stadsdienst. Met name tijdens binnenstedelijke rijomstandigheden kan de NOx uitstoot van sommige typen nog flink hoger zijn dan de typekeuringsnorm. De oorzaak hiervan is dat voor zware bedrijfswagens, waaronder ook bussen en distributievoertuigen, de praktijkemissies nog niet effectief zijn gereguleerd in de Europese wetgeving. Bij de Europese In Service Conformity (ISC) test, waarbij met mobiele meetapparatuur op de openbare weg wordt gemeten, komen rijomstandigheden die representatief zijn voor stedelijk gebruik namelijk maar in beperkte mate voor. De verwachting is dat de Europese ISC-test op een termijn van enkele jaren verbeterd gaat worden.

Monitortesten

Vooruitlopend op het ingaan van verbeterde normstelling is er een andere waarborg nodig om er voor te zorgen dat Euro-VI dieselbussen in de praktijk echt schoon zijn, ook tijdens een typische stadsdienst. Om inzicht te verkrijgen in de emissieprestaties van Euro-VI dieselbussen biedt IenM aan dat TNO als onderdeel van het emissiemeetprogramma voor zware voertuigen monitortesten uitvoert voor concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI stadsbussen aan te schaffen. De kosten van de test worden door IenM gedragen. Het ministerie beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van daadwerkelijk schone voertuigvloten te bevorderen.

Gebruik resultaten

Het is aan de partij die nieuwe Euro-VI bussen wil aanschaffen om te bepalen hoe de resultaten van de uit te voeren testen worden gebruikt. Dit hangt wellicht af van de specifieke situatie en wensen. Een paar voorbeelden om de monitortesten te gebruiken:
a) De schoonste bus kan worden gekozen, bij wijze van een voorselectie voordat de bussen worden aangeschaft.
b) De test wordt een onderdeel van eisen in het bestek, met een specifieke norm voor de praktijkuitstoot (die nu in de Europese wetgeving niet effectief is geborgd).
c) Bij een bestaande vloot kan worden onderzocht hoe de bussen in de praktijk presteren. Hiermee kan doelgericht lokaal beleid worden ontwikkeld om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meetsysteem

De metingen worden met het zgn. SEMS meetsysteem uitgevoerd. Dit systeem bestaat onder meer uit een sensor waarmee de NOx-concentratie in de uitlaatgassen worden gemeten. De metingen worden gedurende meerdere dagen uitgevoerd tijdens praktijkinzet van een bus op de lijn. In principe kan de bus zijn normale dienst vervullen. Voorafgaand aan de test is tot maximaal een dag nodig om het meetsysteem in te bouwen.  Demontage gebeurt in een paar uur.

Lees meer

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan vrachtwagens en bussen

De Nederlandse overheid zet zich in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van vrachtwagens en bussen. Om over objectieve gegevens te kunnen beschikken, voert TNO in opdracht... Lees verder
Ons werk

Rapporten emissiemetingen vrachtwagens en bussen

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma vrachtwagens en bussen, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten: Lees verder
Nieuws
Contact
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.