nieuws

Samenwerking om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken én houden

04 mei 2015

Met het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma voor Water- en Klimaatvraagstukken (NKWK) zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat voor de komende decennia. Binnen dit programma bundelen het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hun kennis- en innovatievermogen om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig te maken én houden.

Nu het Rijk de richting van de oplossingen heeft vastgelegd in het Deltaprogramma 2015 blijven nieuwe inzichten, innovaties én concrete toepassingen hard nodig voor een duurzame, waterbestendige inrichting van Nederland. Met de startconferentie van 21 april worden de mogelijkheden voor samenwerking verkend. De focus ligt daarbij op de thema’s waterveiligheid, zoetwatervoorziening, zee- en kustbeleid en ruimtelijke adaptatie.

TNO is één van de initatiefnemers van het programma samen met Deltacommissaris, NWO, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, STOWA, waterschappen, Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, Alterra, KNMI en het bedrijfsleven.

TNO draagt binnen het programma bij met kennis en expertise over natte kunstwerken (waterkerende constructies) en de klimaatbestendige stad. Het is de rol van TNO om met kennis en innovatie op nationaal niveau bij te dragen aan kostenbesparing en op mondiaal niveau het verdienvermogen te versterken door mogelijkheden te creëren voor fundamenteel én toegepast onderzoek binnen nationale en Europese programma’s.

Ons werk

Climate Proof Cities

Als dynamische systemen waarin de meeste mensen wonen en werken zijn steden kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte en droogte. Aanpassing van de ruimtelijke inrichting,... Lees verder
Kennis

Stad en klimaat

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat het klimaat verandert. TNO beschikt over kennis en technieken om de uitstoot van die gassen te meten en waar mogelijk te verminderen. De klimaatsverandering... Lees verder
Ons werk

Sluizen, stuwen en waterveiligheid

Waterveiligheid is van levensbelang voor Nederland. Zeker als we kijken naar de klimaatontwikkelingen die zorgen voor bijvoorbeeld een stijging van de zeespiegel en hogere waterafvoeren door de grote... Lees verder
Downloads
Zie ook
Nieuws
Contact

Ir. Jos Wessels MBA

  • infrastructuur
  • wegen
  • spoor
  • waterbouw
  • asset management
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.