nieuws

Meer aandacht nodig voor zorgmelding bij huiselijk geweld

11 jan 2016

Jaarlijks komen er in Nederland ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld onder de aandacht van de politie. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: alle vormen van dreiging en geweld in de privésfeer (partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en oudermishandeling).

TNO deed samen met de politie, in opdracht van Politie & Wetenschap, onderzoek naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten. Voor het onderzoek is een methode ontwikkeld om hierover cijfers boven water te halen. Deze methode is toegepast in Amsterdam op de politiesystemen van de jaren 2013 en 2014. De bevindingen zijn daarna getoetst via interviews en een vragenlijst binnen de landelijke politie.

Amsterdam

In Amsterdam bleek dat bij de helft van de 7000 jaarlijkse gevallen een strafrechtelijke route en/of procedure huisverbod (voor de pleger) werd gevolgd. Van de andere helft van de incidenten in de categorie 'overig', kon niet worden achterhaald welke acties door de politie zijn ondernomen. Landelijk blijkt deze categorie groter: namelijk twee derde van alle 95.000 incidenten van huiselijk geweld. Wanneer er geen strafrechtelijke route of procedure huisverbod wordt gevolgd wil dat niet zeggen dat er dan niets wordt ondernomen door de politie. Uit interviews met politiemensen komt naar voren dat een deel van deze incidenten naar de hulpverlening en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld) wordt overgebracht, zonder dat dit formeel geregistreerd wordt in het politiesysteem. Dit verklaart echter niet de gehele categorie ‘overig’. Politiemedewerkers blijken vooral gericht op opsporing en het verzamelen van bewijs en in mindere mate op wat er nodig is om het geweld te doen stoppen of op de veiligheid van slachtoffers.

Uit het onderzoeksdeel uitgevoerd in Amsterdam bleek ook dat, bij betrokkenheid van minderjarigen, voor ongeveer een derde tot de helft van het totaal aantal huiselijk geweld incidenten géén zorgmelding werd gedaan bij Veilig Thuis terwijl dit wel beleid is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de rest van het land anders ligt. Het melden van een incident bij Veilig Thuis betekent dat onderzoek en hulp wordt gestart om ervoor te zorgen dat het geweld stopt en de schade voor kinderen beperkt wordt.

Aanbevelingen

In de onderzoeksrapportage geeft TNO aanbevelingen, zoals het doen van aanpassingen aan de politiesystemen zodat de activiteiten die niet gericht zijn op opsporing of een procedure huisverbod, ook geregistreerd kunnen worden. Daarbij wordt aanbevolen om in het politiesysteem met één formulier voor huiselijk geweld te werken zodat de casusgeschiedenis meegenomen kan worden bij afwegingen rond huiselijk geweld incidenten. Een eerste melding van een incident vraagt een andere benadering dan wanneer het om een veelpleger gaat. Verder moet de politie meer scholing krijgen om huiselijk geweld te herkennen en om slachtoffers te motiveren aangifte te doen. Vooral moet de samenwerking met Veilig Thuis worden verbeterd, moeten afspraken aangescherpt worden en sturing daarop worden gegeven. Politie en hulpverlening moeten zich meer richten op het gezamenlijk in de keten stoppen van huiselijk geweld.

Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Remy Vink

  • kindermishandeling
  • huiselijk geweld
  • oudermishandeling
  • jeugd
  • vroegsignalering
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.