nieuws

Reactie TNO naar aanleiding berichtgeving in de media

22 dec 2018

Op 22 december 2018 zijn in de media (NRC en FTM) artikelen verschenen over TNO.

Algemeen

TNO hecht eraan te benadrukken pal te staan voor de professionaliteit en integriteit van de medewerkers van TNO. TNO heeft de overtuiging dat, in deze zaak, door de betrokken TNO-medewerkers op zorgvuldige wijze en in lijn met relevante wet- en regelgeving en de TNO code is gehandeld. Onderdeel van die zorgvuldigheid is dat TNO gehouden is terughoudend te reageren op de publicaties en reacties, gegeven een lopende procedure bij het Huis voor Klokkenluiders en het belang van individuele medewerkers.

Melding

De berichtgeving betreft onder meer een melding in het kader van de toen geldende TNO-klokkenluiderregeling. De zaak is inmiddels in behandeling genomen door het Huis voor Klokkenluiders. Bij deze regeling zijn partijen gehouden terughoudendheid en een vertrouwelijke omgang te betrachten met betrekking tot het verstrekken van informatie. De melding betrof onder andere een verschil van inzicht over een zakelijke afweging en het (in de ogen van melder onvoldoende adequaat) optreden van TNO bij een eerdere gebeurtenis en vervolgens de manier waarop door TNO met de melding is omgegaan.

Singapore

De gebeurtenis in Singapore  betrof een door TNO ingehuurde consultant die toestemming kreeg van een bedrijf om een digitaal document in te zien met een uitnodiging voor deelname van partijen aan een not-for-profit cybersecurity center. Dit document was niet geclassificeerd, niet op naam gesteld, was generiek van inhoud en bevatte geen financiële gegevens. Het was ook op andere plekken te vinden en werd op Industry briefings gedeeld. De betreffende consultant heeft dit document op eigen initiatief en zonder toestemming van TNO naar zichzelf verzonden. Dit is in strijd met de integriteitscode van TNO. TNO heeft op geen enkele wijze voordeel gehad van het toegang krijgen tot het informatiedocument.

Zodra deze gebeurtenis bij de managing director van het TNO-onderdeel bekend werd, is de detachering van de ingehuurde consultant beëindigd. Het betrokken bedrijf, waarvan de informatie afkomstig was, is hierover door TNO geïnformeerd. Dat bedrijf heeft aangegeven de reactie van TNO adequaat te vinden en geen verdere stappen te ondernemen.

Intensief overleg en zorgvuldig onderzoek

Voor wat betreft de melding kan TNO in zijn algemeenheid stellen dat met betrokken melder intensief overleg is geweest en dat er met medewerking van externe onafhankelijke deskundigen uitgebreid onderzoek is uitgevoerd conform de geldende TNO-regeling. TNO is van oordeel dat zorgvuldig conform de in- en externe regels voor melders is gehandeld.

Huis voor Klokkenluiders

Eerder dit jaar is TNO op de hoogte gesteld van het feit dat de melder in april 2017 een melding bij het Huis voor Klokkenluiders heeft gedaan en dat het Huis de melding verder in onderzoek neemt. TNO acht zich, als één van de betrokken partijen, gebonden aan de daarbij vereiste terughoudendheid en vertrouwelijkheid.

TNO en cybersecurity

Cybercriminaliteit en cyberoorlogvoering is een groot maatschappelijk vraagstuk. TNO wil vanuit haar maatschappelijke missie een actieve rol spelen om overheden en bedrijven te ondersteunen hun digitale veiligheid te verbeteren. Zo’n honderd onderzoekers vervullen die rol succesvol en vol overtuiging. Het merendeel daarvan is actief in Nederland voor Nederlandse opdrachtgevers en partners. Een aantal medewerkers werkt geheel of gedeeltelijk vanuit - of gericht op - de locatie Singapore.

Over de berichtgeving

TNO vindt het teleurstellend dat in de publicaties van NRC en FTM veelvuldig sprake is van suggestieve termen en kwalificaties, vooral afkomstig van een aantal anonieme bronnen. Daarbij zijn feiten en gebeurtenissen uit hun verband en context gehaald. Het beeld dat in de publicaties wordt geschetst is derhalve naar de mening van TNO vooringenomen, onvolledig, eenzijdig en deels onjuist. NRC en FTM hebben aan TNO een groot aantal vragen gesteld. Ook heeft  TNO een mondelinge toelichting gegeven aan de betreffende media. TNO en de Raad van Toezicht van TNO hebben alle vragen beantwoord binnen de gegeven beperkingen van privacy, procedurele vertrouwelijkheid en contractuele verplichtingen, teneinde een zo evenwichtig en waarheidsgetrouw beeld te kunnen schetsen. TNO constateert echter tot haar spijt dat haar medewerking niet heeft geleid tot een evenwichtig en zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld in de betreffende publicaties. In het bijzonder verwerpt TNO de wijze waarop medewerkers met naam en toenaam worden genoemd en één medewerker, in casu mevrouw Zielstra, ten onrechte wordt gediskwalificeerd.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.