nieuws

Oproep tot deelname: Call Circulaire Economie – gebouwde omgeving en kunststoffen

20 feb 2018

Binnen de door het ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 zijn middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking met vakdepartementen. Het onderzoeksprogramma Circulaire economie is hier een van de resultaten van.

Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO en TNO openen een call binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het gaat om een 2-jarig onderzoeksprogramma met als doel om transdisciplinaire samenwerking te realiseren binnen de NWA-route ‘Circulaire economie’ en te komen tot twee onderzoeksprojecten die concrete stappen voorwaarts bieden in de transitie naar een circulaire economie met een focus op kunststoffen en de gebouwde omgeving.

Kansen voor circulariteit voor gebouwen en kunststoffen

De onderzoeken, met een looptijd van twee jaar, gaan over kansen voor circulariteit op twee thema’s:

  • Kunststoffen – Laminaatverpakkingen voor levensmiddelen
  • Gebouwde omgeving – Nieuwe circulaire (ver)bouwsystemen voor woon/kantoorwijken, meer specifiek versnelling naar circulaire economie in de bouw middels hergebruik van materialen.

Juist op deze gebieden heeft Nederland een significante industrie, inclusief mkb, met grote ambities voor hun bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Eveneens is er een goede onderzoekinfrastructuur op deze twee thematische gebieden die de kwaliteit en toepasbaarheid van het onderzoek kan borgen.

Samenwerking tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappers

De inhoudelijke vraagstukken uit de praktijk vragen om interdisciplinaire samenwerking  tussen alfa-, bèta- en gammawetenschappers in het domein van zowel fundamenteel, praktijkgericht als toegepast onderzoek. Onderzoekers van hogescholen, universiteiten,  rijkskennisinstellingen en TNO gaan samenwerken in elk van de twee projecten. De onderzoeken krijgen waarde door de nauwe samenwerking met stakeholders uit de praktijk.

Deelname workshops toegankelijk voor onderzoekers

In samenspraak met de NWA-route Circulaire Economie is ervoor gekozen om tot de twee onderzoeksvoorstellen te komen middels twee werksessies: daarbij werkt een geselecteerd gezelschap in een serie workshops aan twee afzonderlijke projectvoorstellen. Experts en andere deelnemers geven tijdens het proces feedback op de projectvoorstellen. Het resultaat is twee projectvoorstellen die voor beoordeling ingediend worden bij Regieorgaan SIA. Voor de uiteindelijke twee geselecteerde onderzoeksvoorstellen is ongeveer €500.000 per project beschikbaar. Via open uitnodiging zal worden gezocht naar de meest geschikte deelnemers aan dit proces.

Deelname publieke en private partners/financiering

Het programma wordt mede ondersteund door bijdragen van de ministeries Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). TNO levert een bijdrage ‘in kind’ en zoekt financiële matching van publieke en/of private partners, verdeeld over de twee onderwerpen. Overheid, bedrijfsleven en potentiële partijen zal TNO hiervoor benaderen. Tevens organiseert TNO een klantmiddag op 4 april 2018.  Geïnteresseerden in deelname aan deze klantmiddag, kunnen contact opnemen met de volgende personen:

Inschrijven Call

We nodigen lectoren van hogescholen en hoogleraren uit om een motivatiebrief te sturen waaruit we de meest geschikte deelnemers om te werken aan twee projectvoorstellen. Overheid en bedrijfsleven worden ook benaderd om deel te nemen. Heeft u nu al vragen dan kunt u contact opnemen met TNO-expert en trekker van de NWA-route Circulaire Economie, Ardi Dortmans (mail: ardi.dortmans@tno.nl). Meer informatie over de call is te vinden op de website van SIA, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.