nieuws

Position paper: In wat voor land willen wij werken?

11 okt 2019

We willen werken in een land waarin duurzame participatie in waardevol en zingevend werk voor iedereen mogelijk is.

POSITION PAPER ‘IN WAT VOOR LAND WILLEN WIJ WERKEN?’

Download de position paper

Download

Middels deze position paper reageren wij als TNO op de discussienota die de Commissie regulering van werk onlangs publiceerde. We geven onze input, aanvullingen en visie op een aantal punten uit de nota om zo bij te dragen aan het ontwerpen van een toekomstbestendig stelsel rondom werk.

De Commissie regulering van werk heeft in juni 2019 de discussienota ‘In wat voor land willen wij werken?’ opgesteld. Daarin vragen ze nadrukkelijk betrokken stakeholders te reageren op vragen als: wat is de waarde van werk? En welke regelgeving is nodig om die waarde te borgen? De commissie zal, met de geleverde input, in hun aanstaande eindrapport vervolgens dieper in gaan op de sociale en economische knelpunten rond de huidige regels. Wij vinden het belangrijk om mee te denken. En daarom geven we in onze position paper op basis van TNO-onderzoek tekst en uitleg op de knelpunten die wij ervaren en reageren we op specifieke denkrichtingen uit de discussienota.

Knelpunten op de arbeidsmarkt

Wij willen werken in een land waarin duurzame participatie in waardevol en zingevend werk voor iedereen mogelijk is. Maar er zijn wat ons betreft drie nijpende knelpunten op de arbeidsmarkt die dit in de weg staan:
1. Een spanningsveld tussen flexibiliteitsbehoefte van werkgevers en duurzame inzetbaarheid van werkenden;
2. Een groeiende mismatch in vraag en aanbod;
3. Onvoldoende inclusiviteit.

In de afgelopen twintig jaar heeft een opeenstapeling van regelgeving rond arbeid plaatsgevonden. De opdracht voor de commissie Regulering van werk is het doorbreken van deze stapeling van regelgeving en te komen tot daadwerkelijke vernieuwing. Daarvoor is een nieuw perspectief op de waarde van werk nodig. Wat ons betreft zijn gebalanceerde flexibiliteit, een focus op vaardigheden en inclusiviteit daarin noodzakelijk.

ONZE CONCLUSIES

Waar het kabinet voornamelijk inzet op ontmoediging van ongewenst gedrag van werkgevers en de beroepsbevolking, is onze stelling dat werkgevers juist moeten worden gestimuleerd om strategischer om te gaan met bijvoorbeeld flexibele arbeid en maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. Daarnaast moet de beroepsbevolking gemotiveerd en gefaciliteerd worden in het verhogen van haar eigen duurzame inzetbaarheid. Daarvoor liggen veel mogelijkheden binnen het huidige stelsel van regulering van arbeid, zoals de praktijkvoorbeelden in onze position paper laten zien. Dit wil niet zeggen dat het makkelijk is. De mogelijkheden worden niet vanzelfsprekend door de praktijk opgepakt. Een vernieuwd stelsel van regels zou zich moeten richten op het stimuleren van gebalanceerde flexibiliteit, inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid.

De concrete aanbevelingen van TNO vindt u terug in de position paper.

Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.