nieuws

Duurzaam energiesysteem: Elektrificeren, tenzij....

22 feb 2019

ECN part of TNO onderschrijft de hoofdconclusies uit de door Gasunie en Tennet gepubliceerde Infrastructure Outlook 2050. ECN part of TNO ziet mogelijkheden de in het rapport beschreven scenario’s te verfijnen en werkt aan innovaties om de economische en maatschappelijke kosten voor onze energie-infrastructuur zo laag mogelijk te houden.

Meedoen als partner in het programma?

Neem contact op met Sjaak van Loo

Contact opnemen

‘Leveringszekerheid’ betekent een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening. De inpassing van grote hoeveelheden duurzame energie in het energiesysteem, de daarmee samenhangende afname van fossiel regelvermogen in Nederland in combinatie met toenemende onzekerheden in de (Europese) energiemarkt maakt het onderwerp leveringszekerheid complex voor nagenoeg alle actoren in het energiesysteem.

In de toekomstige duurzame energievoorziening zullen elektriciteit en gassen elkaar aanvullen om het systeem betrouwbaar en betaalbaar te houden. Door de netwerken meer aan elkaar te koppelen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor transport en opslag en blijft de betrouwbaarheid van het systeem gehandhaafd. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de Infrastructure Outlook 2050 die TenneT en Gasunie afgelopen vrijdag hebben gepubliceerd. De Infrastructure Outlook 2050 is een eerste gezamenlijke studie naar hoe het gecombineerde (gas en elektriciteit) energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren. ECN part of TNO onderschrijft de belangrijkste conclusies van het rapport. De aanpak van Gasunie en TenneT is een essentiële eerste stap in de noodzakelijke integrale benadering van het energiesysteem. De komende jaren zullen de scenario’s nader moeten worden verfijnd om op die manier de laagst mogelijke economische en maatschappelijke kosten van de energie-infrastructuur te realiseren. Om dit te kunnen realiseren moet de verbinding tussen sectoren meer aandacht krijgen en de inpassing van geothermie en duurzame mobiliteit in het systeem worden meegenomen. Het is essentieel om de rol die de Nederlandse industrie kan spelen in de flexibilisering en hybridisering van het toekomstige energiesysteem nader in kaart te brengen. Voor de verschillende industrieclusters onderzoekt ECN part of TNO de decarbonisatie opties.

Binnen het programma ‘Leveringszekerheid’ werkt ECN part of TNO vanuit het principe ‘Elektrificeren, tenzij...’. Kern hiervan is dat elektrificatie de meest efficiënte oplossing is, maar dat daar waar elektrificatie niet haalbaar is, duurzaam gas (waterstof, biogas) of omzetting van elektriciteit in warmte uitkomst kan bieden. Situaties waarin elektrificatie niet haalbaar is, of waar goedkopere of efficiëntere oplossingen voorhanden zijn, zijn bijvoorbeeld beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet of de noodzaak voor het creëren van seizoensopslag. Behalve waterstof, moeten ook andere veelbelovende conversie- en opslagmogelijkheden worden meegenomen in deze scenario’s. Zo kan seizoensopslag niet alleen in de vorm van grootschalige opslag van waterstof in zoutcavernes of lege gasvelden, maar ook in verschillende vormen van opslag van warmte. ECN part of TNO onderzoekt verschillende, zich in hoog tempo ontwikkelende, technologieën en opties voor conversie en energieopslag.

ECN part of TNO heeft de kennis en het instrumentarium om zowel de energiebedrijven en netbeheerders als de industrie te ondersteunen in het vorm en richting geven aan de uitdaging om ons energiesysteem zowel betrouwbaar als betaalbaar te houden, en tevens de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. ECN part of TNO laat complexe innovaties met meerdere partijen in programmaverband slagen.

Lees meer

Infrastructure Outlook 2050

Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.