nieuws

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit van kracht bij TNO

17 mei 2019

TNO vindt het belangrijk dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes en normen van goede en integere wetenschapsbeoefening. Sinds 2004 bestaat een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waar TNO haar eigen code grotendeels op had gebaseerd. Eind 2018 introduceerden partners uit de publieke kennisinfrastructuur (waaronder TO2) de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI). Op 13 mei 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten per 15 mei de TNO code en regelingen aan te passen waardoor deze in overeenstemming zijn met de NGWI. Door deze code te accepteren en in werking te laten treden, gaat TNO mee in een kader dat in de hele publieke Nederlandse kennisinfrastructuur gebruikt wordt. Dit zal bijdragen aan betere samenwerking en meer eenduidigheid op dit onderwerp.

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn de kernwaarden van TNO. Maar ook klant- en impactgedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie zijn zo belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering, dat ze zijn opgenomen in de TNO code als strategische kernwaarden.

Publieke kennisinfrastructuur en internationale ontwikkelingen

De NGWI wordt onderschreven door de KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Deze organisaties dragen er zorg voor dat de kennisinstituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten die zij vertegenwoordigen of die onder hen ressorteren, deze code onderschrijven. De NGWI beschrijft de principes, normen en institutionele zorgplichten voor het uitvoeren van integer wetenschappelijk onderzoek, maar ook de schendingen en mogelijke sancties bij het niet naleven van de normen. Met deze code sluit de Nederlandse wetenschap, en dus ook TNO, aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Aanpassingen en implementatie

De acceptatie van de NGWI leidt per 15 mei 2019 tot noodzakelijke aanpassingen in een aantal TNO-regelingen. De grootste aanpassing van de TNO code is dat de paragraaf over wetenschappelijk onderzoek is aangepast, en de normen die daar waren opgenomen zijn vervangen door de normen waarnaar verwezen wordt in de NGWI. De Regeling bij een vermoeden van een misstand van TNO en de Externe klachtenregeling TNO zijn aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de NGWI. In het geval van de laatste regeling is het ook in het kader van de aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht. Het komende jaar zet TNO stevig in op het bekend maken van wat de NGWI betekent voor TNO’ers en wat de organisatie in haar structuren heeft aangepast om deze wijzigingen te faciliteren. Dit gebeurt door middel van e-learning, trainingen en aanpassing van het integriteitplatform.

Lees meer

NGWI
TNO code
Externe klachtenregeling TNO
Regeling bij een vermoeden van een misstand

Algemeen

TNO Code

TNO heeft een goede naam als innovatie- en kennisorganisatie. Deze kennis komt voort uit onze ruim 3200 medewerkers. Als u zaken doet met TNO mag u inhoudelijk veel van ons verwachten. Naast de inhoudelijke... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.