nieuws

4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid

04 jul 2019

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS die vandaag worden gepubliceerd.

Lees meer over de trends in arbeid bij ZZP'ers in het Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS

Lees het rapport

In het recent afgesloten akkoord tussen kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties over de vernieuwing van het pensioenstelsel is afgesproken dat er voor zelfstandigen een wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid komt. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om hiervoor begin 2020 een concreet voorstel te doen. In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan 5,5 duizend zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Ook is hun gevraagd wat de redenen zijn om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Begin 2019 gaven ruim 4 op de 10 zelfstandig ondernemers zonder personeel aan geen enkele voorziening te hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij hebben geen verzekering voor het werk als zelfstandige, zij participeren niet in een broodfonds en kunnen ook niet terugvallen op spaargeld, beleggingen of op het vermogen dat zit in hun bedrijf of eigen woning.

Vooral lage inkomens zonder voorziening

Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat geen voorziening heeft, verschilt naar inkomenspositie. Worden alle personen met een persoonlijk inkomen ingedeeld in vijf inkomensgroepen, dan blijkt dat minder dan een kwart van de zelfstandig ondernemers in de groep met de hoogste inkomens geen voorziening heeft. Van de zelfstandig ondernemers in de groep met de laagste inkomens heeft 65 procent geen voorziening.

Terugvallen op spaargeld of beleggingen

Voor werknemers is een arbeidsongeschiktheidsverzekering de belangrijkste voorziening om het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid af te dekken. Voor werknemers is deze verzekering verplicht, de premie wordt ingehouden op het loon. Zelfstandigen kunnen vrijwillig een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten. Volgens recent gepubliceerde cijfers uit het Integraal inkomens- en vermogensonderzoek van het CBS betaalde in 2017 krap 1 op de 5 zzp’ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vaker dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden spaargeld of beleggingen genoemd als voorziening bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Bijna een derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel denkt daarop te kunnen terugvallen. Een op de tien verwacht het risico af te kunnen dekken met de waarde van de eigen woning. Daarnaast zijn er relatief kleine groepen zelfstandig ondernemers die de waarde van het eigen bedrijf of deelname aan een broodfonds als voorziening noemen.

Vooral om financiële redenen geen verzekering

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, noemen daarvoor vooral financiële redenen: 46 procent geeft aan dat de kosten van zo’n verzekering niet opwegen tegen de baten, 37 procent zegt de kosten voor een verzekering niet te kunnen betalen. Ruim een vijfde van alle onverzekerden geeft aan het financiële risico zelf te kunnen dragen. Deze reden wordt vaker genoemd naarmate de ondervraagden dichter bij de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Daarnaast kan een vijfde terugvallen op het inkomen van de partner. Onder deze groep zijn relatief veel vrouwen. Een kleine groep zegt niet te worden geaccepteerd bij een verzekering vanwege leeftijd of gezondheid. 55-plussers noemen relatief vaak (14 procent) deze afwijzingsgrond.

Vaker iets geregeld voor het pensioen

Zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben vaker een voorziening voor pensioen dan voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Iets minder dan de helft (45 procent) van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is aangesloten bij een pensioenfonds omdat ze als werknemer pensioen opbouwen of hebben opgebouwd. Daarnaast is 7 procent via het huidige werk als zelfstandig aangesloten bij een pensioenfonds.

Ook spaargeld of beleggingen (43 procent) en de waarde van de eigen woning (33 procent) worden als pensioenvoorziening genoemd.

Bijna 1 op de 5 zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt niets te hebben geregeld voor het pensioen. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft geeft dat aan. Andere redenen zijn dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (31 procent) of dat het pensioen nog ver weg is (20 procent).

Zelfstandig ondernemers zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk. In 2017 hadden 961 duizend personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandig ondernemer geen personeel in dienst. Daarmee waren bijna 2 op de 3 zzp’ers zelfstandig ondernemer.

Behalve zelfstandig ondernemers zonder personeel worden ook directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) die geen personeel in dienst hebben en overige zelfstandigen (onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden) tot de zzp’ers gerekend.

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan zelfstandig ondernemers de volgende vraag gesteld: Welke voorzieningen heeft u voor als u arbeidsongeschikt zou worden?

Zij konden daarbij kiezen uit de volgende antwoordcategorieën, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren:

 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor het werk als zelfstandig ondernemer)
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via werk in loondienst (alleen voor zelfstandig ondernemers die ook werknemer zijn)Een verzekering via het UWV
 • Broodfonds
 • Spaargeld / beleggingen
 • De waarde van mijn bedrijf dekt het risico af
 • De waarde van mijn eigen woning dekt het risico af
 • Iets anders
 • Ik heb geen voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid

De uitkomsten over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in dit nieuwsbericht hebben betrekking op zelfstandig ondernemers zonder personeel die niet tevens een baan als werknemer hebben.

Broodfonds

Een broodfonds is een collectieve voorziening voor en door zelfstandigen, die onderling afspreken om elkaar bij langdurige ziekte tijdelijk (maximaal twee jaar) met schenkingen te steunen. Dit soort voorzieningen wordt daarom ook wel aangeduid als een 'schenkkring'. Kijk voor meer informatie op de website van Broodfonds.

Ons werk

Monitoring van de arbeidssituatie

Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland... Lees verder
Kennis

Gezond, veilig en productief werken

Als Nederland wil blijven concurreren in de wereldwijde economie, zijn er goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond, veilig en productief kunnen werken? Hoe bevorderen we duurzame... Lees verder
Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

 • persvoorlichting
 • woordvoerder
 • media
 • voorlichter
 • pers

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.