nieuws

Energietransitie versnellen met Omgevingswet

17 jun 2020

Hoe kan de Omgevingswet gemeenten in Nederland helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen? In opdracht van het ministerie van BZK en onder aanvoering van TNO, zijn acht pilotgemeenten (Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel en Maastricht) met deze vraag aan de slag gegaan. Het eindrapport 'Energietransitie versnellen met de Omgevingswet' laat zien welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt om gemeentelijke ambities op het gebied van energietransitie mogelijk te maken of zelfs te versnellen. Op dinsdag 23 juni worden de resultaten van het traject gedeeld tijdens een online Slotbijeenkomst.

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

De transitie naar duurzame energievoorziening zonder gebruik van fossiele brandstoffen is een grote uitdaging. Gemeenten, provincies en waterschappen zetten daarin de eerste stappen door zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarin het omgevingsbeleid integraal is verankerd. Dit rapport geeft gemeenten inzichten, voorbeelden en handvatten.

Belangrijkste inzichten

Geiske Bouma van TNO: “Uit de pilots blijkt dat de Omgevingswet de kans biedt om een opgave integraal en breed op te pakken. De omgevingsvisie is hiervoor een belangrijk startpunt. Belangrijke conclusie is om de energietransitie niet uitsluitend vanuit het energievraagstuk te benaderen, maar om de gezamenlijke doelen van gemeenten, inwoners en bedrijven als uitgangspunt te nemen.”

“De acht pilots laten zien op welke verschillende manieren de overgang naar duurzame energie kan worden opgepakt. De verschillende instrumenten van de Omgevingswet kunnen daarbij helpen in samenhang met energiewetgeving. Zowel het instrument programma als het omgevingsplan geven mogelijkheden om de energietransitie te stimuleren en te borgen”, vervolgt Bouma.

In het rapport 'Energietransitie versnellen met de Omgevingswet' komt een breed palet aan voorbeelden voorbij, waarbij de lokale context en cultuur van bestuur mede bepaalt welk instrument best passend is. Daarnaast blijkt uit de pilots dat het cruciaal is dat disciplines samenkomen, vanuit Ruimtelijke Ordening en vanuit Energie en Duurzaamheid.

Samenwerking

TNO-unit SA&P coördineerde dit traject, begeleidde de pilothouders en pilotcoaches en vertaalde de belangrijkste lessen naar de eindrapportage. Andere consortiumpartijen in dit kennis- en leertraject waren: Antea Group, Rho adviseurs, Platform31, Over Morgen en Rebel Group.

Meer weten over de samenhang tussen de Omgevingswet en energiewetgeving?

Neem dan contact op met Geiske Bouma ›

Contact opnemen
Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Ons werk

Implementatie van de Omgevingswet versnellen

TNO heeft in samenwerking met 19 stedenbouwkundige bureaus het project ‘Pilots Omgevingsvisies’ uitgevoerd gericht op de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. TNO was in dit project trekker van het... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Geiske Bouma

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling
  • Stedelijke innovatie
  • integrale planning
  • Smart Cities

Mediavragen?